English version of this page

Vi forsker på

Pluricourts-modelMenneskerettar HandelStrafferettInvesteringMiljøResearch Topic 5: ModellarResearch Topic 1: OpphavResearch Topic 2: FunksjonResearch Topic 3: EffektResearch Topic 4: Legitimitet

Siden den kalde krigens slutt er det etablert internasjonale domstoler og domstolsliknende organer innenfor mange saksområder.

Med utgangspunkt i juss, statsvitenskap og filosofi gransker PluriCourts legitimiteten til dette globale domstolsverket.

Fokus er på fem underspørsmål knyttet til domstoler i fem sektorer.

Oversikt over våre forskningsområder

Menneskerettar

Internasjonale menneskerettsdomstolar opererer på fleire nivå: nasjonalt, regionalt og internasjonalt.

Opphav

Kvifor og korleis statar etablerte internasjonale domstolar med ei viss makt i einskilde sektorar - men ikkje i andre?

Handel

PluriCourts forskar på dei ulike ordningane for tvisteløysning i verda si handelsorganisasjon (WTO).

Funksjon

Korleis verker desse sjølvstendige organa; korleis blir dei sett saman og styrd?

Strafferett

Dei internasjonale straffedomstolane skal fremja fred og forsoning ved å førebyggje  krigsbrotsverk, brotsverk  mot menneskja og folkemord.

Effekt

Bidreg domstolane til å løyse dei utfordringane dei vart oppretta for å handtere?

Investering

Internasjonal investeringsrett skal verne investeringar mot statleg innblanding, og dermed tene interessene både til statar og til multinasjonale selskap.

Legitimitet

PluriCourts forskar på kritikken om at internasjonale domstolar lid av eit "legitimitetsunderskot".

Miljø

Det finst ingen spesialiserte domstolar i internasjonal miljørett. Derimot finst organ som skal sikre oppfylling av miljøpliktene.

Modellar

Kva er mønsteret for den vidare utviklinga av dei internasjonale domstolane?

Vår forskningsplan