Seminar: Pisk, gulrot eller dialog i religions- og livssynspolitikken: Hva er konsekvenser for minoritetene?

Temaet for seminaret er aktuelt i forbindelse med forslaget til en ny felles lov om tros- og livssynssamfunn som etter planen skal sendes på høring i 2017.

HL-senteret (foto: hlsenteret.no)

Forskere ved HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) og SMR (Norsk senter for menneskerettigheter) samarbeider våren 2017 om å arrangere fagseminarer om premisser for og konsekvenser av religions- og livssynspolitiske endringer som nå utredes. Særlig rettes søkelys mot revisjon av dagens ordning med offentlig finansiering, og hvilke konsekvenser dette kan ha for tros- og livssynsminoriteter. I tillegg drøftes hvilke strategier som i praksis kan bidra til å ivareta rettighetene til enkeltmennesker innad i ulike tros- og livssynsamfunn.

Temaet er aktuelt i forbindelse med forslaget til en ny felles lov om tros- og livssynssamfunn som etter planen skal sendes på høring i 2017.
Det er også aktuelt for arbeidet med stortingsmeldingen som skal legges fram om en «helhetlig» religions- og livssynspolitikk i 2018.

Representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn og forskere med kunnskap om praksis i tros- og livssynssamfunn og om det religions- og livssynspolitiske feltet innleder til debatt om følgende hovedspørsmål:

  • Hvordan har religions- og livssynspolitikken påvirket praksiser i tros- og livssynsamfunn?
  • Hva kan bli konsekvensene av nye finansieringsmodeller som nå utredes?
  • Vil de ha ulike konsekvenser for majoritet- og minoritetssamfunnene?
  • Vil de ha konsekvenser for kvinner og barn innad i trossamfunn?

Seminaret på HL-senteret 21. mars er organisert i to hovedbolker med ulike paneler. I den første formidles erfaringer med dagens «aktivt støttende» religions- og livssynspolitikk. Den andre bolken drøfter mulige konsekvenser av alternative modeller som nå utredes.

Program

09.30: Kaffe og registrering

10.00: Flerfaglige tilnærminger til livssynspolitiske modeller og deres konsekvenser for minoriteter

ved Alexa Døving (HL-senteret) og Ingvill Plesner (SMR/UiO og HL-senteret)

10.15: Livssynspolitikkens effekter for livssynsminoriteter – sett innenfra og utenfra

  • Trossamfunnsperspektiver: Intervju med fagpersoner fra ulike trossamfunn (muslimsk; katolsk; jødisk) Ordstyrer: Alexa Døving
  • Samfunnsfaglige perspektiver: Marte Erdal (PRIO); Olav Elgvin (FAFO); Berit Thorbjørnsrud (IKOS/UiO).Ordstyrer: Inger Furseth (KIFO)

12.15-13.00: Lunsjpause

13.00: Nye modeller for finansiering: Intensjoner, dilemmaer og mulige konsekvenser

  • Innledninger ved: Julia Köhler-Olsen (HiOA), Vibeke B. Strand (Juridisk fakultet/UiO) og Bente Sandvig (medl. Stålsett-utvalget)
  • Kommentarer ved: Sylo Taruko (Agenda); Tore Lindholm (SMR), Ingunn F. Breistein (HiA), Ingrid Joys (STL)
  • Plenumsdebatt. Ordstyrer: Ingvill Plesner

15.30: Avslutning

Påmelding her innen 17. mars. Enkel servering.
Spørsmål om seminaret kan rettes til Ingvill Plesner mobil 977 28 290

Publisert 15. mars 2017 15:27 - Sist endret 16. mars 2017 10:04