Situasjonen og fremtiden til Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Lunsjseminar ved Norsk senter for menneskerettigheter

 Innledninger

Hovedinnlegg

Spørsmål og diskusjon

Bakgrunnsinformasjon:
Den økende mengden saker som EMD har til behandling er i ferd med å true Domstolens effektivitet på lang sikt (ved utgangen av 2006 hadde Domstolen ca. 90 000 registrerte saker til behandling). 

Allerede i 2004 vedtok Europarådets ministerkomité en reformpakke for å sikre effektiviteten av EMKs tilsynsorganer, herunder tilleggsprotokoll 14 om endring av konvensjonens kontrollsystem.

Protokollen er ennå ikke trådt i kraft, da dette krever ratifikasjon av alle Europarådets medlemsstater. Til nå har 45 land ratifisert. Kun Russland gjenstår.
 
På Europarådets toppmøte i Warsawa i 2005 var det imidlertid enighet om at reformpakken vedtatt i 2004 ikke ville være tilstrekkelig. Det ble derfor besluttet å opprette en vismannsgruppe som skulle vurdere tiltak for å sikre effektiviteten av kontrollsystemet. Vismannsgruppen fremla sin rapport 15. november 2007.

I rapporten vises det til at reformene foreslått i protokoll 14 antas å kunne øke EMDs effektivitet med ca. 20-25 %. Rapporten går derfor lenger enn forslagene i protokollen, med det formål å kunne sikre EMDs effektivitet på lang sikt. Forslagene i rapporten ble presentert for Ministerkomiteen i januar 2007 og vil følges videre opp i ulike fora i løpet av 2007, herunder gjennom drøftelser på nasjonalt plan.

I Norge ble første møte om innspill på rapporten avholdt i regi av Utenriksdepartementet i begynnelsen av februar 2007. Et oppfølgingsmøte er berammet til 17. april 2007. På møtet i februar deltok, foruten representanter fra UD, representanter fra SMR, Advokatforeningen, Domstolsadministrasjonen, Høyesterett, Justisdepartementet, Regjeringsadvokaten og Sivilombudsmannen.

På møtet var også Helsingforskomiteen/NGO-forum representert. Det var enighet om at det kunne være ønskelig med ytterligere innspill på rapporten, herunder fra ulike NGO’er, før møtet i april. SMR håper lunsjseminaret vil være et nyttig bidrag til den videre drøftelsen av vismannsgruppens rapport på nasjonalt plan.