Forskningsstrategi 2012-2014

 

Visjon for SMR

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) skal videreutvikle sin nasjonalt og internasjonalt anerkjente posisjon som et flerfaglig forsknings- og undervisningssenter ved Universitetet i Oslo.  SMR skal videreføre og styrke sin nasjonale oppgave som kompetansesenter og kunnskapsbase på menneskerettighetsfeltet i Norge innen forskning og undervisning, og gjennom et aktivt samfunnsengasjement.  Senterets internasjonale programmer skal fortsatt være en kjernevirksomhet ved SMR, og bidra til kompetansebygging og kunnskapsutvikling i samspillet mellom forskning og akademisk samarbeid i programmene.[1]

Strategiske satsninger for forskningen ved SMR

(a) SMR skal sikre grunnleggende forskningskompetanse på senteret.

 • Styrke juridisk forskningskompetanse. SMR skal sikre to nye førstestillinger innen juridisk menneskerettighetsforskning.
 • Sikre ikke-juridisk forskningskompetanse. SMR skal sikre en ny ikke-juridisk førstestilling.
 • Sikre en god gjennomstrømming av PhD-kandidater med aktiv bruk av fakultetets retningslinjer.
 • Ny rekruttering av PhD-studenter og postdoktorstillinger, fortrinnsvis innen prioriterte tematiske områder.
 • Oppnå bedre kjønnsbalanse i den akademiske staben.
 • Støtte vitenskapelig ansatte i karriereløp mot professorkompetanse.

(b) SMR skal sikre synergi i samspillet mellom internasjonale programmer og forskning.

 • Sikre godt samspill mellom forskning og programvirksomhet for å utnytte programmenes forskningspotensiale; sikre at programmene oppnår synergieffekter av pågående forskning ved senteret.
 • Sikre synlighet av programmene innenfor UiOs forskningsmiljøer for å støtte opp om forskning og rekruttering og styrke SMR som flerfaglig forskningssenter.

(c) SMR skal prioritere følgende forskningstemaer, med utgangspunkt i organiseringen i tematiske arbeidsgrupper (TAG’er) og andre pågående prosjekter: [2]

Tematisk arbeidsgruppe om Human Rights and Constitutionalism:

 • Menneskerettighetenes legitimitet på ulike rettsnivåer.
 • Menneskerettigheter og grunnlover.

Tematisk arbeidsgruppe om Human Rights and Development:

 • Menneskerettigheter og næringslivets samfunnsansvar.
 • Funksjonshemming og rettighetsbasert utvikling.
 • Menneskerettighetsforskningens metodeutfordringer, blant annet knyttet til praktiske erfaringer i de internasjonale programmene.

Tematisk arbeidsgruppe om Human Rights and Diversity:

 • Asyl og flyktningpolitikk.
 • Menneskerettigheter og multikulturalisme. Begrensninger og dilemmaer.
 • Omfang og begrensninger ved selvbestemmelsesretten til grupper og individer.

Tematisk arbeidsgruppe om Human Rights and Conflict:

 • Ansvar for og hindring av seksualisert vold i konflikt og post-konflikt situasjoner.
 • Forholdet mellom internasjonal humanitærrett og internasjonal strafferett på den ene siden og internasjonal menneskerettighetsjuss på den andre.
 • Transitional justice: Ansvaret for tidligere menneskerettighetskrenkelser i samfunn som har gjennomlevd konflikt og autoritære styreforhold. 

(d) SMRs akademiske stab skal publisere jevnlig i anerkjente nasjonale og internasjonale publiseringskanaler og ivareta satte publiseringsmål (minst to publiserte arbeider per år per forsker). Deltakelse i internasjonalt forskningssamarbeid skal ha et publiseringssikte. Senteret skal være synlig i offentligheten og formidle sine forskningsresultater.

Mekanismer/tiltak for å oppfylle visjonen og de strategiske satsningene for forskning

(a) SMR skal skape gode forhold for å forske og fremme publisering:

 • Individuell oppfølging av forskerne (inkl. medarbeidersamtaler)
 • Møtepunkter: Forskerforum; deltakelse i TAG’er.

(b) SMR skal ha godt fungerende TAG’er med forskningsassistanse.

 • Utvikle søknader på eksterne forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt er sentralt.
 • Forskningsprosjekter og relaterte tiltak skal utvikles i samarbeid mellom forskere og programmene, spesielt i TAG’ene.
 • Arrangere seminarer, workshop og lignende (jubileumskonferanser i 2012); legge frem arbeider til diskusjon; styrke eksisterende nettverk og utvikle nye.

(c) Rammeavtalen med UD og annen eksternfinansiering.

 • SMR skal ha et gjesteforsker-/professor II-program med sikte på å utvikle forskningsprosjekter/konferanser (gjesteforskere bør primært tilknyttes en eller flere TAG’er). To tema for 2012:
  • En studie om Universal Periodic Review – med anbefalinger om en konferanse.
  • En studie om demokrati, menneskerettigheter og islamisme, med anbefalinger om søknad om forskningsmidler.

(d) Senterets forskningsbevilgning (FU-potten) skal primært anvendes til å støtte opp om forskning i TAG’ene.

(e) Deltakelse i forskergruppene ved Det juridiske fakultet gir mulighet for finansiering og faglig utvikling.

(f) SMR skal opprettholde og utvikle sin deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk for å fremme forskning og forskningssamarbeid og delta i publiseringsprosjekter, for eksempel innen rammen av Nordic Network of Human Rights og Association of Human Rights Institutes (AHRI).[1] Visjonen gjelder for hele SMR, men dette dokumentet omhandler kun forskningsvirksomheten. Visjonen gjelder for tre år, inklusiv 2014.

[2] Tematiske arbeidsgrupper («TAG’er») er en måte å organisere forskning på som bringer forskere og medarbeidere/stab på de internasjonale programmene sammen innen ulike tematiske områder. Temaene som er listet her er prioriterte områder høsten 2011. Hver TAG kan utvikle nye tematiske prioriteringer i perioden i samråd med SMRs ledelse.

 

Publisert 7. feb. 2012 14:30 - Sist endret 7. feb. 2012 15:20