25 år med menneskerettane i fokus

Institutt for menneskerettar, forløparen til Norsk senter for menneskerettar, blei etablert  i januar 1987. Professor Torkel Opsahl var første styreleiar og Asbjørn Eide første direktør ved instituttet.

 

Tverrfagleg senter

I 1995 blei instituttet organisert som eit tverrfagleg senter under Kollegiet, Universitetet i Oslo. Ordninga var ei prøveordning og blei i 2000 avløyst av eit system der instituttet blei organisert som ei eining under Det juridiske fakultetet, UiO.

Bortsett frå at instituttet skifta namn til Norsk senter for menneskerettar (SMR) i 2003, har denne tilknytingsforma eksistert utan endringar sidan ho blei innført.

Nasjonal institusjon for menneskerettar i 2001

I 2001 fikk instituttet status som Noregs nasjonale institusjon for menneskerettar. Som nasjonal institusjon for menneskerettar (NI), er SMR del av eit regionalt og internasjonalt nettverk av nasjonale institusjonar.

Nettverket blir leia av ein internasjonal koordineringskomité (International Coordinating Committee of National Human Rights Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights – ICC), som sorterer under FNs Høgkommissær for menneskerettar i Geneve.

Senteret har fleire internasjonale program. Det internasjonale arbeidet blei etablert då NORDEM - Norwegian Resource Bank for Democracy and Human rights blei danna, allereie i 1993. Seinare har senteret blant anna engasjert seg i Kina, Sør-Afrika,  Etiopia, Indonesia og sist i Vietnam.

Forskingsprofil

Senteret har gjennom heile si historie hatt ein sterk forskingsprofil. Ei rekkje forskarar frå ulike fagdisiplinar er knytte til senteret, anten som fast tilsette, som prosjekttilsette eller som stipendiatar.  Senteret har dessutan sidan 1999 hatt eit eige, internasjonalt orientert masterstudium i menneskerettar.

Tidlegare og noverande styreleiarar

 • 1987 - 1993: Torkel Opsahl
 • 1993 - 1998: Trond Bakkevig
 • 1999 - 2004: Lucy Smith
 • 2005 - 2007: Hans Petter Graver
 • 2008 - 2011: Liv Finstad
 • 2012 -         : Fredrik Zimmer

Tidlegare direktørar

 • 1987 - 1998: Asbjørn Eide
 • 1998 - 2003: Nils Butenschøn
 • 2004 - 2007: Geir Ulfstein
 • 2008 - 2008: Mads Andenæs
 • 2008 - 2008: (konstituert) Anne Julie Semb
 • 2009 - 2013: Nils A Butenschøn

 

Publisert 22. okt. 2009 13:07 - Sist endret 8. mars 2016 13:24