print logo

Øremerking av bevilgning til Norsk senter for menneskerettigheter som Nasjonal institusjon


 

Utdrag fra St.prp. nr.1 2006-2007

Kap. 100: Utenriksdepartementet; Post 71: Diverse tilskudd:

"SMR er et tverrfaglig nasjonalt senter for menneskerettigheter, internasjonalt orientert prosjektarbeid og undervisning innen menneskerettigheter. Senteret har tidligere fått sin driftsbevilgning gjennom Universitetet i Oslo (UiO). SMR ble ved Kgl. Resolusjon av 12.10.2001 gitt status som Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. For at senteret skal bli en del av det internasjonale nettverket for Nasjonale institusjoner, må senteret godkjennes av en internasjonal koordineringskomité underlagt FNs høykommissær for menneskerettigheter. Komiteen har nylig tilkjent SMR fullverdig status som nasjonal institusjon under forutsetning av at senteret får større finansiell autonomi. Det anses ikke som tilfredsstillende at senteret får sitt driftstilskudd gjennom UiO og ikke direkte fra overordnet departement. På denne bakgrunn er det foretatt en rammeoverføring av 6,087 mill. kroner fra Kunnskapsdepartementet til Utenriksdepartementets budsjett som skal øremerkes driftsbudsjettet til SMR."

Publisert 21. okt. 2009 02:10 - Sist endret 21. okt. 2009 16:15