Møter i Tater-romaniutvalget (møter i "Fase 2" dvs. etter omorganisering med ny ledelse og sammensetning august 2013)

Publisert 10. okt. 2013 13:52

Tater-/romaniutvalget hadde møte 7. oktober 2013. Utvalget gikk denne høsten inn i en ny fase med Knut Vollebæk som ny utvalgsleder og fire andre nye medlemmer av utvalget, hvorav to oppnevnt av departementet etter forslag fra tater-/romaniorganisasjonene (i tillegg til de tre som fortsatte fra første fase av utvalgsarbeidet). Utvalget hadde også fått et revidert mandat der det fremgikk at utvalget skulle ha dialog med en "ressursgruppe" som blant annet bestod av de tater-/romanirepresentantene som var "observatører" til utvalget i første fase. I tillegg fikk utvalgets sekretariat ny ledelse. Frist for levering av sluttrapporten er utsatt fra 30. november 2013 til mai 2015.

16. desember hadde utvalget sitt første møte med ressursgruppen. Det fant sted i lokalene til Amaldhus i Oslo.
Publisert 19. feb. 2014 16:32

Høstens andre utvalgsmøte fant sted 17. desember. Laila Susanne Vars innledet om assimileringspoltikk overfor samene, og trakk paraleller til politikken overfor taterne/romanifolket. Dette dannet grunnlag for en drøfting av utfordringer og muligheter for å finne tiltak som kan fremme "forsoning" etter de overgrep som er begått. I tillegg fikk utvalget orientering om enkelte pågående prosjekter, og fattet vedtak om å igangsette flere nye prosjekter.

Publisert 19. feb. 2014 16:20

Årets første utvalgsmøte fant sted 7. februar i Oslo.

Publisert 23. aug. 2014 08:19

Tater-/romaniutvalget hadde lagt møtet 2. juni til HL-senteret. Utvalget hadde blant annet invitert medlemmene av Ressursgruppen med på en omvisning og orientering ved senterets direktør Guri Hjeltnes, og til møte med den svenske menneskerettighetseksperten Thomas Hammarberg. Utvalgsmøtet 3. juni ble holdt på Norsk senter for menneskerettigheter.

Publisert 17. okt. 2014 05:30
Publisert 30. nov. 2014 20:30

Utvalget hadde møte med ressursgruppen 13 og 14 november. De fleste av forskerne som jobber for utvalget hadde innlegg på møtet om foreløpige funn i sine prosjekter, og fikk innspill fra utvalg og ressursgruppe til det videre arbeidet.