Nettsider med emneord «Arbeidsrett»

Publisert 23. jan. 2018 15:01
Publisert 26. jan. 2017 09:36

Forskergruppen Arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål er fakultetets forskergruppe for forskning innen fagfeltet. 

Publisert 5. des. 2016 12:17
Publisert 3. sep. 2013 15:00
Publisert 16. aug. 2012 10:36
Publisert 2. mars 2011 15:46

Diskriminerings- og integritetsvernet i skjærefeltet mellom kjønn, alder, etnisitet og religion er viktige stikkord for forskinga ved fakultetet.

Publisert 15. feb. 2011 11:07

Internasjonalisering, internasjonale relasjonar, internasjonal rett og internasjonale domstolar er viktige stikkord i forskinga ved fakultetet. EU, EØS og Europa står naturleg nok særskilt i fokus.

Publisert 14. feb. 2011 13:23

Arbeidslivet er regulert både gjennom omfattande lovgjeving og gjennom avtalar mellom arbeidsgjevarar og arbeidstakarar og mellom organisasjonane i arbeidslivet, tariffavtalar. Arbeidsretten omfamnar alle desse formene for reguleringar og avtalar og og dessutan ei rekkje internasjonale traktatar og andre reguleringsformer.

Publisert 8. feb. 2011 09:31

Kjønnsforskinga ved fakultetet studerer fyrst og framst kjønn i eit rettsleg og samfunnsvitskapleg perspektiv. Likestilling og diskriminering i arbeidslivet er eit sentralt tema.

Publisert 12. nov. 2010 14:41

Av Stein Evju

Artiklene i denne boken spenner over store deler av dette omfattende feltet og behandler en rekke forskjellige temaer, dels rent nasjonale, dels emner med sterkt internasjonalt preg. Artiklene er et utvalg av forfatterens arbeider fra 2001 til 2010.

Publisert 10. nov. 2010 09:33

Av Stein Evju

Utvalgte artikler 2001-2010

Publisert 19. aug. 2010 09:46
Publisert 14. okt. 2009 16:22

Arfa er et faglig utviklingsprogram for arbeidsrett ved juridisk fakultet, delvis finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). Programmet skal bidra til å sikre og utvikle arbeidsrettsfaglig kompetanse.

Publisert 3. aug. 2009 13:06
Publisert 16. feb. 2009 08:33

Helga Aune ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kvinnekonvensjonens og kvinnerettslig teoris betydning for norsk rettsanvendelse og rettsvitenskapelige analyser

Publisert 10. feb. 2009 15:29

Cand.jur. Helga Aune ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag

Publisert 14. mars 2008 11:41
Publisert 14. mars 2008 09:36
Publisert 14. mars 2008 09:29