Nettsider med emneord «Barnerett»

Publisert 2. juni 2017 10:36

The May issue of the Nordic Journal features four research articles on the following topics: online privacy and data protection, human dignity and the right to health, the problem of land grabbing in Ethiopia, and honour-related violence and children’s rights.

Publisert 2. mai 2011 09:20

Born sine rettar er eit viktig forskingstema hjå oss. Målet for forskinga er  å synleggjere born si stilling i retten, og å gje kunnskap som kan nyttast i arbeid med juridiske problemstillingar som gjeld born.

Publisert 15. apr. 2011 13:56

Hørselshemma si stilling i rettspleia og krav om eigarrettar til land i Latin-Amerika er eksempel på problemstillinger frå vår forsking. Grunnleggjande rettsprinsipp som likheit og rettferd står sentralt i forskinga på minoritetar ved fakultetet.

Publisert 7. mars 2011 10:51

Forskinga på menneskerettar ved fakultetet dekker eit bredt spekter av tema og vinklingar, frå individ og grupper sine rettar, til statar sine forpliktingar på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Publisert 2. mars 2011 15:46

Diskriminerings- og integritetsvernet i skjærefeltet mellom kjønn, alder, etnisitet og religion er viktige stikkord for forskinga ved fakultetet.

Publisert 14. feb. 2011 09:35

Problemstillinger knyttet til familierett og arverett er tema for vår forskning.

Publisert 20. aug. 2009 11:53
Publisert 3. nov. 2008 14:15
Publisert 14. mars 2008 09:40
Publisert 14. mars 2008 09:23