Nettsider med emneord «Diskriminerings- og likestillingsrett»

Publisert 28. mai 2020 12:15

8. desember 2019 var det 40 år siden FNs kvinnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling.

Illustrasjon av nordlys på himmelen i blått, grønt, gult og fiolett.
Publisert 22. apr. 2020 13:16

Nordisk likestillingsrett er hverken enhetlig eller statisk. Gjennom sammenligninger av de ulike nordiske landene, tar prosjektet sikte på å bidra til forståelsen av hvordan «likhet» er konstruert i likestillings- og diskrimineringslovgivning.

Publisert 1. nov. 2019 12:36

Emnet for Trygderetten er rettsregler om økonomisk kompensasjon ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall.

Frise i Oslo rådhus, "Arbeiderbevegelsens utvikling i Norge"
Publisert 10. jan. 2017 14:44

Denne forskergruppen retter oppmerksomheten mot to «søyler» som satsningsområder for forskergruppens forskning i Norge, Norden og det globale sør:

  1. Individers velferdsrettigheter i endringstider.
  2. Betydningen av diskrimineringsforbudet og retten til likestilling og selvbestemmelse for individets stilling generelt og velferdsrettigheter spesielt.
Publisert 5. des. 2016 12:17
Publisert 29. apr. 2016 15:22
Publisert 3. aug. 2009 13:06
Publisert 16. feb. 2009 08:33

Helga Aune ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kvinnekonvensjonens og kvinnerettslig teoris betydning for norsk rettsanvendelse og rettsvitenskapelige analyser

Publisert 10. feb. 2009 15:29

Cand.jur. Helga Aune ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag

Publisert 25. apr. 2008 11:11
Publisert 14. mars 2008 11:09
Publisert 14. mars 2008 09:42
Publisert 14. mars 2008 09:22