Nettsider med emneord «Energirett»

Bildet kan inneholde: bygning, bildesign, gass, engineering, elektrisk blå.
Publisert 4. okt. 2022 15:46

Kom og hør hvordan det står til med innlemmelse av EU-rett i EØS-avtalen på området for energi. Både akademikere og bransjerepresentanter vil komme med innlegg.

Publisert 23. aug. 2022 16:04
Publisert 22. aug. 2022 14:16
Publisert 16. aug. 2022 15:48
Publisert 10. aug. 2022 11:41

NIFS avdeling energirett deltar i prosjektet Ocean Grid, som handler om utvikling av et kraftnettverk til havs i samspill med havvindindustrien

Bildet kan inneholde: bygning, bildesign, gass, engineering, elektrisk blå.
Publisert 27. juli 2022 14:12

The programme includes 4 presentations covering specific legal consequences of the war in Ukraine at different levels of the legal systems: international, EU and national.

The meeting is open, but we would appreciate if you would register your attendance. Please note: This will be a physical meeting only.

Publisert 27. jan. 2022 21:58
Publisert 27. jan. 2022 20:42
Bildet kan inneholde: vann, himmel, fjell, vannforsyning, blå.
Publisert 20. okt. 2021 15:43

Nordisk Institutt for Sjørett er partner i nytt forskningsprosjekt DEVICE om verdikjeder for karbonfangst og lagring og lavkarbon hydrogen i Europa (CLIMIT-programmet)

Publisert 10. aug. 2021 15:06
Publisert 24. mai 2021 21:15

Professor Henrik Bjørnebye (UiO), ph.d. Henriette Tøssebro og advokat Odd Stiansen (Statkraft) innleder om temaet før vi åpner for spørsmål og diskusjon.

Publisert 18. mars 2021 13:50
Publisert 1. sep. 2020 17:27

Energimarkedsretten omfatter rettsspørsmål knyttet til overføring og omsetning av energi og med gassmarkedsrett som del av forskningen på hydrogen og CCUS.

EUs arbeid med etableringen av en energiunion medfører at EU- og EØS-retten får stadig større betydning for utforming av nasjonal energipolitikk og energirett.

Publisert 1. sep. 2020 16:34

Innen energi- og klimarett behandler vi de sentrale juridiske spørsmålene som oppstår ved gjennomføring av klimamål og tilrettelegging for ny teknologi gjennom sektorbaserte virkemidler. Et viktig forskningsområde er de juridiske rammevilkårene for karbonfangst- og lagring og mulighet for økt bruk av hydrogen, hvor vi er involvert i flere tverrfaglige prosjekter.

Større utbyggingsprosjekter innenfor energi- og ressurssektorene krever inngåelse av en rekke spesialiserte leveranse- og tjenestekontrakter, herunder komplekse tilvirkningskontrakter.   Fabrikasjonskontrakter og andre maritime offshorekontrakter i petroleumsvirksomheten har tradisjonelt vært et viktig forskningsområde ved avdelingen. Denne forskningen har overføringsverdi både til landentreprise og tilvirkningskontrakter for nye teknologier som havvind.

Publisert 1. sep. 2020 16:28

I konsesjonsrett analyserer vi bruken av konsesjonssystemer som ressursforvaltningsverktøy. Forskere ved avdelingen har arbeidet med konsesjonsrettslige spørsmål i petroleums- og kraftsektoren i snart 40 år, og har de senere årene også utvidet arbeidet til å omfatte fiskeri og havbruk. Vi fokuserer særlig på utfordringene ved tildeling av konsesjon til prosjekter som kan føre til store naturinngrep og ha stor nytteverdi for samfunnet, samtidig som de krever betydelige investeringer fra konsesjonærens side.

Publisert 22. jan. 2020 13:32

Akademiaavtalen er en langsiktig samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo og Equinor.

Formålet med avtalen er å stimulere grunnforskning og utdanning innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder både for UiO og Equinor.

Energi- og klimarett er ett av de fire satsningsområdene i Akademiaavtalen.

Publisert 3. jan. 2020 10:24
Stømledning.
Publisert 28. okt. 2019 13:56

Med formål om å oppnå mer rimelige energipriser, økt forsyningssikkerhet og en mer bærekraftig kraftproduksjon, har EU i flere tiår jobbet med å skape et indre energimarked der kraft kan handles fritt tvers over grensene. Imidlertid strekker forbindelsene mellom de nasjonale kraftmarkedene ikke til for å oppnå denne visjonen av en europeisk ‘Energiunion’.

I sin doktorgradsavhandling undersøker Julius Rumpf hvordan EU-rett regulerer bruken av høyspenningsinfrastruktur, særlig overføringslinjer over grenser (såkalte utenlandskabler), for å skape et integrert kraftmarked som omfatter hele kontinentet og som hjelper å oppnå EU sine formål for energisektoren.

Publisert 13. sep. 2019 13:33

Fagmøte Norsk forening for energirett i samarbeid med Nordisk institutt for sjørett/energijuridisk klubb fra ca. kl. 17.30 til 19.

Publisert 6. juni 2019 12:22

Forskere ved Avdeling for petroleums- og energirett har inngått et samabeid med University of Cape Town i Sør-Afrika. Samarbeidet går ut på å utvide kompetanse i fagene mineral- og energirett for studenter, advokater og lærere.

Publisert 10. apr. 2019 15:21

Foredragsholder: Henrik Inadomi, dr. juris og juridisk direktør i Kværner.

Førsteamanuensis Herman Bruserud gir en forberedt kommentar.

VELKOMMEN TIL MINGLING FRA KL. 15:00, 

med faglig oppstart 15:30

Publisert 14. juli 2018 12:11

Foredragsholder: Odd-Harald B. Wasenden

Publisert 13. mars 2018 18:01

- Jeg havnet på energiretten på grunn av mitt engasjement for klima- og miljøspørsmål, sier Gro Grytli Mostuen. Selv om temaet mitt ikke angår direkte miljørettslige problemstillinger, gir den meg et godt grunnlag for å jobbe med klima-, miljø- og energirett.

Publisert 28. nov. 2017 13:03

This volume includes chapters on “EU Energy and Climate Law – Policy and Jurisprudence”, “Energy and Climate Treaty Developments”, “Energy Infrastructure Developments: Offshore Electricity Systems and Network Investments”, “Heat Supply Legislation in the EU” and “Security of Energy Supply and Safety”.

 

Editors: Martha M. Roggenkamp, Catherine Banet