Nettsider med emneord «Flyktningerett»

Publisert 8. jan. 2018 12:26
Publisert 13. sep. 2017 14:35
Publisert 8. mars 2011 10:20

Faktorane som fremjar og hemmar effektiv styring og demokratisk avgjersle på tvers av styringsnivåa er sentrale problemstillingar i forskinga på offentleg forvalting.

Publisert 2. mars 2011 15:46

Diskriminerings- og integritetsvernet i skjærefeltet mellom kjønn, alder, etnisitet og religion er viktige stikkord for forskinga ved fakultetet.

Publisert 1. mars 2011 10:24

Flyktnigar si rettsstilling, internasjonalt politisamarbeid og kontroll av immigrantar er forskingstema hjå oss.

Publisert 28. feb. 2011 11:20

Folkerett handlar i første rekke om rettstilhøva mellom sjølvstendige statar, men handlar også om rettstilhøva mellom enkeltindivid og statar, og internasjonale organisasjoners rett.

Publisert 14. mars 2008 10:03