Nettsider med emneord «Kriminologi»

Publisert 17. okt. 2017 11:52
Publisert 24. mars 2017 16:16
Publisert 18. sep. 2015 10:41
Publisert 11. sep. 2015 10:42
Publisert 14. nov. 2014 11:54

I disse dager feirer kriminologien et slags 60-års jubileum i Norge. Det er 60 år siden Institutt for kriminologi og strafferett ble etablert ved juridisk fakultet i Oslo. Kriminologien ble raskt en skuffelse, hevdet Nils Christie en gang. Faget skulle forsyne strafferetten med kunnskap om kriminalitetens årsaker men rettet i stedet oppmerksomheten mot straffen. Faget ble en «opposisjonsvitenskap» men inntok likevel en sentral posisjon i det offentlige ordskiftet, spesielt på 60- og 70-tallet. Med kriminologien oppsto en annen kriminalpolitisk debatt. Det mer åpne justisfeltets meningsrom ble til en ergrelse for mange. Men ikke alle er klar over at kriminologien hele tiden har hatt en liberal grunntone.

Av Nicolay B. Johansen

Publisert 5. juni 2013 10:49
Publisert 30. mai 2012 14:35

Antologien "Climate Change from a Criminological Perspective" utkommer på Springer forlag i juni 2012.

   
Publisert 2. mars 2011 15:46

Diskriminerings- og integritetsvernet i skjærefeltet mellom kjønn, alder, etnisitet og religion er viktige stikkord for forskinga ved fakultetet.

Publisert 8. feb. 2011 09:31

Kjønnsforskinga ved fakultetet studerer fyrst og framst kjønn i eit rettsleg og samfunnsvitskapleg perspektiv. Likestilling og diskriminering i arbeidslivet er eit sentralt tema.

Publisert 7. des. 2010 08:34

Ordet marginalisering peiker gjerne på grupper som rører seg i ei gråsone mellom sosial integrasjon og samfunnsmessig utstøyting.

Publisert 19. okt. 2010 13:03

Kva handlingar skal reknast som kriminelle? Korleis verkar straff på enkeltmenneske og samfunnet? Dette er spørsmål som studerast i vår forsking.

Publisert 14. okt. 2010 14:06

Verknaden av ulike straffereaksjonar, menneskerettar, samt reglar om etterforsking og handtering av straffesaker i rettsapparatet, er forskingsområde hjå oss.

Publisert 20. aug. 2009 11:53
Publisert 10. nov. 2008 14:49
Publisert 10. nov. 2008 14:47
Publisert 10. nov. 2008 14:45
Publisert 10. nov. 2008 14:38
Publisert 10. nov. 2008 11:21
Publisert 10. nov. 2008 11:17
Publisert 10. nov. 2008 11:11
Publisert 13. mars 2008 10:24