Nettsider med emneord «Kvinnerett»

Publisert 5. des. 2016 12:17
Publisert 29. apr. 2016 15:22
Publisert 3. mai 2011 11:05

Utvikling er eit nøkkelord for forskinga innan fleire fagretningar ved fakultetet. Menneskerettar og utviklingsarbeid, og endringer i individet sin rettsstilling i eit globalt og pluralistisk sosialt, kulturelt og rettsleg landskap, er viktige problemstillingar i vår forsking.

Publisert 15. apr. 2011 13:56

Hørselshemma si stilling i rettspleia og krav om eigarrettar til land i Latin-Amerika er eksempel på problemstillinger frå vår forsking. Grunnleggjande rettsprinsipp som likheit og rettferd står sentralt i forskinga på minoritetar ved fakultetet.

Publisert 7. mars 2011 10:51

Forskinga på menneskerettar ved fakultetet dekker eit bredt spekter av tema og vinklingar, frå individ og grupper sine rettar, til statar sine forpliktingar på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Publisert 2. mars 2011 15:46

Diskriminerings- og integritetsvernet i skjærefeltet mellom kjønn, alder, etnisitet og religion er viktige stikkord for forskinga ved fakultetet.

Publisert 28. feb. 2011 11:20

Folkerett handlar i første rekke om rettstilhøva mellom sjølvstendige statar, men handlar også om rettstilhøva mellom enkeltindivid og statar, og internasjonale organisasjoners rett.

Publisert 8. feb. 2011 09:31

Kjønnsforskinga ved fakultetet studerer fyrst og framst kjønn i eit rettsleg og samfunnsvitskapleg perspektiv. Likestilling og diskriminering i arbeidslivet er eit sentralt tema.

Publisert 16. feb. 2009 08:33

Helga Aune ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kvinnekonvensjonens og kvinnerettslig teoris betydning for norsk rettsanvendelse og rettsvitenskapelige analyser

Publisert 10. feb. 2009 15:29

Cand.jur. Helga Aune ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag

Publisert 14. mars 2008 11:09
Publisert 14. mars 2008 09:40
Publisert 14. mars 2008 09:29
Publisert 14. mars 2008 09:22