Nettsider med emneord «Likestilling»

Publisert 9. feb. 2018 11:25

Et fagseminar om religion, livssyn og menneskerettigheter i en helhetlig stortingsmelding og ny felles trossamfunnslov. Seminaret foregår på engelsk og norsk. 

Publisert 5. juni 2015 11:30

Hvilke rettigheter har barn og unge når deres identitet kommer i konflikt med det kjønnet de fikk tildelt ved fødselen?

Publisert 15. apr. 2011 13:56

Hørselshemma si stilling i rettspleia og krav om eigarrettar til land i Latin-Amerika er eksempel på problemstillinger frå vår forsking. Grunnleggjande rettsprinsipp som likheit og rettferd står sentralt i forskinga på minoritetar ved fakultetet.

Publisert 3. mars 2011 10:50

Diskriminerings- og integritetsvernet i skjæringsfeltet mellom kjønn, alder, etnisitet og religion er ein av fleire problemstillingar forskergruppa Rettigheter, individ, kultur og samfunn forskar på.

Publisert 28. feb. 2011 11:20

Folkerett handlar i første rekke om rettstilhøva mellom sjølvstendige statar, men handlar også om rettstilhøva mellom enkeltindivid og statar, og internasjonale organisasjoners rett.

Publisert 25. feb. 2011 15:18

Demokratiet er grunnsteinen i vårt norske politiske system og baserer seg på at folket bestemmer kva slags politikk som skal førast. Ordet betyr folkestyre.

Publisert 12. jan. 2011 09:33