Nettsider med emneord «Petroleumskontrakter»

Publisert 26. jan. 2017 12:59

Publikasjonen det vises til i DN-oppslaget (faksimile) er utgitt ved Nordisk institutt for sjørett, i MarIus 468 (2016)

Publisert 26. jan. 2017 12:35

Publikasjonen det vises til i DN-oppslaget (faksimile) er utgitt ved Nordisk institutt for sjørett, i MarIus 468 (2016)

Publisert 18. sep. 2016 18:30

Den overordnede problemstillingen er om og i hvilken grad krav oppstilles uten noen rasjonell begrunnelse og dermed er unødig kostnadsdrivende.

Publisert 26. okt. 2015 13:43

Prosjektet tek sikte på å klårleggja kva for ei tyding innkjøp og regulering av kontraktar har i samband med dei utfordringane ein har på norsk sokkel med auka kostnader og høve der kostnader vert overskride.

Publisert 9. apr. 2015 14:27
Oljerigg og supplyfartøy
Publisert 9. apr. 2015 14:04

Erfaringer fra Nordsjøen: Hva karakteriserer i hovedsak norske og britiske modeller for petroleumsleting, produksjon og forsyninger? I hvilken utstrekning er disse modellene relevante for å utforme tilsvarende modeller i andre land som har betydelige eller potensielle oljeressurser?

Publisert 14. mars 2011 11:14

Vi forskar på marknad, næring og konkurranse nasjonalt og internasjonalt ved fleire miljø og på tvers av fagområde. Forskinga på marknad, innovasjon og juridiske aspekter av teknologi er også eit av satsingsområda ved fakultetet.

Publisert 8. mars 2011 11:19

Rettsspørsmål knytt til norsk petroleumsverksemd, kontraktar som inngåast i alle ledd av verksemda og rettsreglar knytt til forskjellige energikjelder er blant temaene for vår forsking på olje og gass.