Nettsider med emneord «SERI-Personvern»

Publisert 23. sep. 2015 14:44

Hvilke rettslige grunnlag har offentlige instanser for å behandle personopplysninger? Når må de ha samtykke fra den de gjelder? Går det an å utvikle et IKT-verktøy som kan innhente samtykke fra borgerne, og informere om hvordan personopplysningene deres brukes? Dette er sentrale spørsmål i «BFE-prosjektet: Brukerfokusert, Forenklet, Effektivt».

Publisert 25. jan. 2013 13:01

Prosjektet skal se på Læringsplattformers(LMS) rolle i samarbeidet mellom skole og hjem, og da særlig hvilke opplysninger foreldre skal få tilgang til om egne og andres barn. Problemstillinger relatert til innlogging og tilgangsstyring vil også bli belyst.  

Publisert 12. nov. 2012 12:43

Ett kamera er én ting. En sverm av mange sammenkoblede kameraer som aktiviseres automatisk av sensorer som oppfatter stemmer og bevegelser er noe helt annet. Dette er ett eksempel på en teknologisk utvikling som SMART-prosjektet kartlegger og analyserer. Konsekvenser og hensyn knyttet til personvern blir tillagt stor vekt i prosjektet.

 

Publisert 12. nov. 2012 12:42

Politiet bruker overvåkingsteknologi for å bekjempe alvorlig kriminalitet. I prosjektet inngår studier av hvordan teknologien anvendes, hvor effektiv den er, og hva slags holdninger folk har til slik etterforskning. Ikke minst blir den rettslige reguleringen av teknologien undersøkt, og hvilken innvirkning bruken har på personvernet. Prosjektet innebærer parallelle undersøkelser i femten land.

Publisert 12. nov. 2012 12:40

Personvernskolen (PVS) studerer personvernutfordringer i grunnopplæringen. Følgende hovedspørsmål kartlegges og diskuteres: Hvordan tolkes og praktiseres personopplysningslovgivningen i skolesektoren? Hvilke konkrete personvernspørsmål opplever skoleeier, ansatte, elever og foreldre/foresatte at de trenger svar på? Hvordan kan opplevde personvernutfordringer løses på en rettslig forsvarlig måte?

Publisert 12. nov. 2012 12:38

Hvor nøye følger sjefen med på hva ansatte gjør på jobben? Hvilke elektroniske teknologier benyttes for å kontrollere hvordan de ansatte utfører arbeidet sitt? Hvorfor tas teknologiene i bruk, hvilke konsekvenser kan bruken få og hvor går grensen mellom lovlig kontroll og ulovlig overvåking? Dette er de viktigste spørsmålene som kartlegges og diskuteres i prosjektet Flåtestyring og kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted.