Nettsider med emneord «SERIPROSJEKT»

Publisert 23. sep. 2015 14:44

Hvilke rettslige grunnlag har offentlige instanser for å behandle personopplysninger? Når må de ha samtykke fra den de gjelder? Går det an å utvikle et IKT-verktøy som kan innhente samtykke fra borgerne, og informere om hvordan personopplysningene deres brukes? Dette er sentrale spørsmål i «BFE-prosjektet: Brukerfokusert, Forenklet, Effektivt».

Publisert 5. feb. 2015 13:54

The Confidential and Compliant Cloud (Coco-Cloud) project aims to provide new methods for disseminating and sharing data in the cloud while also meeting regulatory and compliance requirements.

Publisert 1. feb. 2013 15:35

Hvordan er Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) organisert rettslig sett? Hva er ICANNs rettslige grunnlag og rolle i forvaltningen av internettdomenes adresseringsystemet kjent som “DNS”? Dette delprosjekt innenfor SERIs Igov2 prosjektet undersøker teorier om kontraktsbaserte nettverk, og ser også på teorier om såkalte “hybride” nettverk og nettverkregulering (“mesh regulation”). For prosjektbeskrivelse se prosjektets engelske nettsider.

 

Publisert 1. feb. 2013 15:27

What kind of legal creature is the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)?  What is its legal basis and role in the management of the Internet domain addressing system known as the “DNS”?  This sub-project within the NRCCL's Igov2 project delves into contractual network theory, and draws upon theories of hybrid networks and network or “mesh” regulation.

Publisert 1. feb. 2013 15:07

Hovedmålet med prosjektet e-Me er å framskaffe ny kunnskap om inkluderende identifiserings- og autentiseringsmekanismer i nye sosiale medier. Prosjektets empiriske forskningsarbeid er fokusert på personvern og sikkerhet for brukere med funksjons-hemming. For detaljert prosjektbeskrivelse se prosjektets engelske nettsider.

Publisert 25. jan. 2013 13:01

Prosjektet skal se på Læringsplattformers(LMS) rolle i samarbeidet mellom skole og hjem, og da særlig hvilke opplysninger foreldre skal få tilgang til om egne og andres barn. Problemstillinger relatert til innlogging og tilgangsstyring vil også bli belyst.  

Publisert 8. jan. 2013 11:18

En økende bruk av IKT synliggjør den manglende samhandling mellom IKT-løsningene i forvaltningen. Systemene bygger på ulike tekniske plattformer, grensesnittene er lite standardiserte og definisjonene av data som utveksles mellom systemer er ikke konsistente. Mange etterlyser derfor en sterkere samordning av IKT-utviklingen.

Publisert 12. nov. 2012 12:43

Ett kamera er én ting. En sverm av mange sammenkoblede kameraer som aktiviseres automatisk av sensorer som oppfatter stemmer og bevegelser er noe helt annet. Dette er ett eksempel på en teknologisk utvikling som SMART-prosjektet kartlegger og analyserer. Konsekvenser og hensyn knyttet til personvern blir tillagt stor vekt i prosjektet.

 

Publisert 12. nov. 2012 12:42

Kan opplysninger om personer utveksles elektronisk fra et forvaltningsorgan til et annet uten samtykke fra den opplysningene gjelder? Er svaret nei, må hvert organ gjøre jobben med tradisjonell manuell innsamling av sine opplysninger. Er svaret derimot ja, kan forvaltningsorganene etablere effektive systemer for automatisk informasjonsutveksling, såkalt «elektronisk samhandling».

Publisert 12. nov. 2012 12:42

Politiet bruker overvåkingsteknologi for å bekjempe alvorlig kriminalitet. I prosjektet inngår studier av hvordan teknologien anvendes, hvor effektiv den er, og hva slags holdninger folk har til slik etterforskning. Ikke minst blir den rettslige reguleringen av teknologien undersøkt, og hvilken innvirkning bruken har på personvernet. Prosjektet innebærer parallelle undersøkelser i femten land.

Publisert 12. nov. 2012 12:41

Lover er ofte vanskelige å forstå. Det finnes ingen spesielle tekniske hjelpemidler for å gi støtte ved utarbeidelse av lover og forskrifter. Prosjektet har derfor som mål å lage et prototyp IT-verktøy som blandt annet gir hjelp til å analysere begreper, skrive godt språk og sette teksten opp på korrekt måte. Verktøyet skal også gjøre viktig informasjon tilgjengelig for forfattere av lover på riktig tidspunkt i lovgivningsprosessen.

Publisert 12. nov. 2012 12:40

RASEN er et større EU-finansiert prosjekt som fokuserer på IT-sikkerhet.

Publisert 12. nov. 2012 12:40

Personvernskolen (PVS) studerer personvernutfordringer i grunnopplæringen. Følgende hovedspørsmål kartlegges og diskuteres: Hvordan tolkes og praktiseres personopplysningslovgivningen i skolesektoren? Hvilke konkrete personvernspørsmål opplever skoleeier, ansatte, elever og foreldre/foresatte at de trenger svar på? Hvordan kan opplevde personvernutfordringer løses på en rettslig forsvarlig måte?

Publisert 12. nov. 2012 12:38

The overall objective of the e-Me-project is to provide new knowledge that can significantly improve the usability and accessibility of identity management (IDM) and authentication mechanisms in new social networks without compromising privacy, security or offending legal frameworks.

Publisert 12. nov. 2012 12:38

Hvor nøye følger sjefen med på hva ansatte gjør på jobben? Hvilke elektroniske teknologier benyttes for å kontrollere hvordan de ansatte utfører arbeidet sitt? Hvorfor tas teknologiene i bruk, hvilke konsekvenser kan bruken få og hvor går grensen mellom lovlig kontroll og ulovlig overvåking? Dette er de viktigste spørsmålene som kartlegges og diskuteres i prosjektet Flåtestyring og kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted.