Nettsider med emneord «Sjørett»

Publisert 12. sep. 2018 13:24

Søknadsfristen er mandag 17. september

Publisert 14. juli 2018 11:52

Innledere: professor Alla Pozdnakova, NIFS, advokat Henrik Hagberg, Thommessen, advokatene Mats E. Sæther og Ola Granhus Mediås, Nordisk Legal Services

Seminar med påmelding og deltakeravgift.

Påmeldingslenke kommer.

Det er påfølgende bevertning etter seminaret.

Publisert 28. feb. 2018 11:34

Innledere:

Redegjørelse for NOMAs regelverk: Georg Scheel

Fremtidsperspektiver fra de nordiske land: Peter Appel (Danmark), Stefan Brocker og Jørgen Almelöv (Sverige), Niklas Langenskiöld og Nora Gahmberg (Finland), Geir Gustavsson (Norge).

Publisert 21. sep. 2017 17:05

Professorene Finn Arnesen og Tarjei Bekkedal drøfter utslag retten til fri bevegelighet etter EØS-avtalen har for nasjonal regulering av maritime tjenester.

Publisert 13. des. 2016 10:50
Publisert 26. sep. 2016 10:55
Hurtigruten
Publisert 2. juni 2016 13:04

Nordisk institutt for sjørett inviterer til det 27. Nordiske sjørettsseminar, som finner sted på hurtigruteskipet MS Trollfjord.

Publisert 1. apr. 2016 11:20

 

”Sjørett” gjev ei framstilling av hovudprinsippa i sjøretten, med hovudfokus på den privatrettslege sjøretten. Han tek utgangspunkt i den fellesnordiske sjølova, som igjen byggjer på sentrale sjørettslege konvensjonar. I tillegg legg boka vekt på dei mange standardkontraktane som finst på området.

Publisert 23. juni 2015 15:07
Publisert 15. juni 2015 15:57

Denne utgaven av MarIus inneholder noen av foredragene som ble holdt på det 26. Nordiske sjørettsseminar, arrangert av Nordisk institutt for sjørett. Seminaret fant sted 25.- 27. august 2014 i Stockholm og samlet nesten 100 sjø- og energirettsjurister fra alle de nordiske land.

Publisert 5. juni 2015 13:11
Publisert 29. nov. 2012 16:24

Prosjektet tar for seg kontrakter innenfor maritim sektor; certepartier, skipsbyggingskontrakter, kontrakter for kjøp og salg av skip og liknende. 

Publisert 7. nov. 2012 15:20

Sjøforsikring er forsikring knyttet til skip, offshoreinstallasjoner og godstransport.  

Publisert 15. okt. 2012 11:08
Publisert 12. okt. 2011 11:46
Publisert 3. mai 2011 12:33

Sjøretten famnar om alle rettsområder som omhandlar skip. Problemstillingar knytta til sikkerheitsreguleringar av skip, og ulike kontraktstypar om bygging, reparasjon, drift og salg av skip, inngår i vår forsking.

Publisert 14. mars 2011 11:14

Vi forskar på marknad, næring og konkurranse nasjonalt og internasjonalt ved fleire miljø og på tvers av fagområde. Forskinga på marknad, innovasjon og juridiske aspekter av teknologi er også eit av satsingsområda ved fakultetet.

Publisert 28. feb. 2011 11:20

Folkerett handlar i første rekke om rettstilhøva mellom sjølvstendige statar, men handlar også om rettstilhøva mellom enkeltindivid og statar, og internasjonale organisasjoners rett.

Publisert 28. feb. 2011 09:45

Fokusområde for forskinga er internasjonaliseringa av jussen, studier av internasjonale rettslege prosessar og studier av korleis rettslege mekanismar verkar over landegrenser.

Publisert 24. jan. 2011 12:30

Spørsmål om sjøforsikring og personforsikring, erstatningsansvar, erstatningsutmåling og rettar knytta til fast eigedom er blant våre forskingstemaer.

Publisert 29. apr. 2010 14:10
Publisert 24. juni 2009 23:50
Publisert 24. juni 2009 23:37
Publisert 24. juni 2009 15:45