Nettsider med emneord «Straff»

Publisert 9. jan. 2018 14:17

Boken som utgis på Gyldendal Juridisk har en bred, tverrfaglig tilnærming til fremmedkrigerfenomenet. Den gir et substansielt bidrag til den pågående debatten om fremmedkrigere og terrorisme i de skandinaviske landene. Redaktører: Anna Andersson, Sofie A.E. Høgestøl, Anne Christine Lie

Publisert 4. jan. 2017 10:50

Et flerfaglig forskningsprosjekt om forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering av fremmedkrigere i Skandinavia, ledet av Sofie A. E. Høgestøl og Anna Andersson, Norsk senter for menneskerettigheter.

English web page ( the Norwegian version presently showed is the main page)

Publisert 3. nov. 2016 10:06
Publisert 11. aug. 2016 15:09

Sofie Høgestøls PhD-avhandling analyserer hvordan påtalemyndigheten ved internasjonale straffedomstoler velger hvilken saker de skal straffeforfølge. 

Publisert 18. mai 2016 14:47
Publisert 18. sep. 2015 10:41
Publisert 20. mai 2015 21:49

I anledning at min bok "Det Nyliberale Janusansikt" lanseres 21.05, presenterer jeg noen sentrale momenter. Det som skal forklares er sterk økning i bruk av straff. Jeg argumenterer for en forståelse som vektlegger kontrollkulturer, muligvis i Garlands forstand. Samtidig diskuterer jeg både hva begrepet inneholder og hvordan det skal forstås rent sosiologisk.

Av Nicolay B. Johansen

Publisert 4. mai 2012 13:26
Publisert 14. okt. 2010 14:06

Verknaden av ulike straffereaksjonar, menneskerettar, samt reglar om etterforsking og handtering av straffesaker i rettsapparatet, er forskingsområde hjå oss.

Publisert 10. nov. 2008 14:49
Publisert 10. nov. 2008 14:47
Publisert 10. nov. 2008 11:11
Publisert 13. mars 2008 10:24