Digital vurdering

Gjennom en online plattform for juridisk læring, Den digitale rettssalen, kan jusstudenter øve seg på rettssaksføring og skriving av juridiske dokumenter. Prosjektet Digital vurdering er første trinn i utvikling av plattformen.

En illustrasjon som viser hvordan man kan se for seg at den digitale rettssalen vil se ut på en PC-skjerm
Slik kan den Digitale rettssalen se ut når den er ferdig utviklet (Design og illustrasjon: Fredrik Dreyer)

Det juridiske fakultet, ved Centre for Experiential Legal Learning (CELL), skal utvikle verdens første digitale rettssal, en omfattende digital plattform for juridisk læring. Rettssalen er et ledd i CELLs arbeid med å utvikle erfaringsbaserte læringsmetoder i rettsstudiet.

Den digitale plattformen vil gjøre det mulig for jusstudenter på tvers av jussutdanningene i Norge å delta i online prosedyreøvelser, simulerte forhandlinger, utveksle prosesskriv og gi og få tilbakemeldinger fra medstudenter og lærere. Studentene vil videre få muligheten til å prosedere mot og forhandle med kunstig intelligens (KI) og få automatiserte tilbakemeldinger på tekstkvalitet.

Første etappe

Dette prosjektet omfatter to piloter: online prosedyreøvelse (summativ vurdering) og automatiserte tilbakemeldinger (formativ vurdering). Siden Den digitale rettsalen er et omfattende prosjekt, skal oppbygningen skje etappevis, i moduler.

De to pilotene og plattformen vil bli utviklet av et prosjektteam i partnerskap med Insj UiO studententreprenører, Universitetsinitiativet på maskinlæring i utdanning, og Københavns Universitet.

Bakgrunn

Digitalisering og automatisering transformerer rettssaker, forhandlinger og juridisk utdanning. Noen land har digitalisert deler av tvisteløsningsapparatet, og teknologibedrifter tilbyr plattformer for online tvisteløsning (ODR), med økende bruk av kunstig intelligens. Flere juridiske læresteder utvikler digitale læringsarenaer (Bowcott 2019, Bugden 2018; Mania 2015).

Flere mener at online tvisteløsning vil være fremtidens norm (Ryder, 2016: 24). Det innebærer at fremtidens jurister må kunne forstå, mestre og kritisere slike verktøy (Genn, 2017). Digitalisert tvisteløsning er i dag en uutnyttet pedagogisk ressurs.

Mellom 2006 og 2012 ble en enkel prøveversjon av et online treningsprogram utviklet(Sonsteng), mens Matthew nylig utviklet et multimediemiljø for forhandlinger om stiftelsesrett.

Opprettelsen av mer sofistikerte ODR-plattformer kan gi en bedre infrastruktur for simulert erfaringslæring i alle CELL-kjerneområder.

Rettssalen vil være svært skalerbar og replikerbar. Nøkkelmodulene til rettssalen er vist i figurene nedenfor, sammen med prioritering av faser. Modulene skal inngå i fagene folkerett (JUS2111), strafferett (JUS4211) og privatrett(JUS1211).

Illustrasjon som viser de ulike fasene i utviklingen av Den digitale rettssalen
Gjennom tre faser skal Den digitale rettssalen utvikles. Prosjektet Digital vurdering inngår i fase 1

Plattformen

Vi ønsker å bruke Canvas som plattform for både pilotene og den digitale rettsalen. Under CELL vil det utvikles verktøy, nye ’app’er, som kan kobles til Canvas’ App Centre. Dette åpner for innovasjon og utvikling av nye pedagogiske produkter gjennom LTI (Learning Tool Integration).

Utvikling av app'er til modulene i den digitale rettsalen på Canvas’ globalplattform betyr at verktøyet kan implementeres raskt ved UiO og enkelt brukes andre steder i Norge, og verden.

Erfaringer fra testing føres over til arbeidet med Den digitale rettssalen, og vil kunne implementeres i denne løsningen når den er klar for dette.

Prosjektet ønsker også å dele erfaringer med andre miljøer ved UiO. Inntrykket er at flere miljøer på UiO vil prøve ut forskjellige tilbakemeldingsverktøy i Canvas, og vi ønsker å være med på erfaringsutvekslinger med disse.

Pilot 1 - Prosedyresalen 1.0

Pilot 1 vil utvikle første utgave av Prosedyresalen, og ta den i bruk i øvelser i folkerett (JUS2111) og strafferett (JUS4211) fra 2020. Prosedyresalen 1.0 vil inneholde muligheter for dokumentutveksling mellom part i en sak og dommere før saken begynner. Den vil også gi muligheter for enkel visuell online deltagelse i den endelige prosedyren, som skal vurderes.

Pilot 2 - Automatiske tilbakemeldinger

Pilot 2 vil prøve ut samarbeidsverktøy for tilbakemeldinger som kan integreres i læringsplattformen i Canvas. Målet er å utvikle et automatisk tilbakemeldingsverktøy, basert på kunstig intelligens.

Det er ressurskrevende å gi gode tilbakemeldinger innenfor kort tid på studenters skriftlige arbeider, og det er ønskelig å kunne trene opp studentene i godt juridisk språk fra tidlig i studiene. Å kunne skrive godt er svært viktig under eksamen og senere i juristenes arbeidsliv.

Ved å utvikle et verktøy som kan gi tilbakemelding, som selvevaluering, i sanntid, vil studentene kunne oppøve seg skriveferdigheter på egenhånd, før de viser sine ferdigheter til andre.

Prosjektet er i første omgang aktuelt i emnet JUS1111 (privatrett). Det er der studenter kan dra mest nytte av tilbakemeldinger.

Verktøyet utvikles som en del av den digitale rettssalen, men verktøyet skal være åpent tilgjengelig, slik at det kan tas i bruk i norskspråklig kontekst.

Organisering, forankring og finansiering

Det juridiske fakultetet har i 2018 opprettet senteret Centre on Experiential Legal Learning (CELL). CELL er en organisering av initiativ fra fakultets ansatte, og samtidig et svar på både samfunnsendringer og endringer i juristers roller. CELL vil gi juristutdanningen en retning som møter nåtidens og fremtidens krav og integrere erfaringsbasert læring til å forbedre læringsprosesser.

Digital vurdering-prosjektet «Den digitale rettsalen» vil styres av CELL, og involvere flere av CELLs faglige pilarer. Prosjektet vil implementeres gjennom et prosjektteam med representanter fra CELL, Insj UiO studententreprenører, Universitetsinitiativet på maskinlæring i utdanning, og Københavns Universitet, samt Runar Lie (IT-grunder og stipendiat, Digital jurist)

Prosjektet er tildelt midler av UiO, gjennom UiOs strategiske satsing på IT i utdanning. UiO deler ut midler for å stimulere til innovasjon, nytenkning og utvikling av løsninger for underveisvurdering og digital eksamen. Målet er å få piloter for det som kan bli standardiserte løsninger for hele UiO.

Publisert 17. sep. 2019 11:16 - Sist endret 17. sep. 2019 14:52