Erfaringsbasert undervisning ved JUS

Å lære gjennom å gjøre.

I erfaringsbasert undervisning kombineres praktiske øvelser og aktiviteter med refleksjon: Øvelsene gir deg erfaringer og muligheter til å eksperimentere. Etterpå reflekterer du over dine valg av strategier og taktikk, og ser på utfallet i lys av teoretisk kunnskap.

Aktivitetene kan enten ta utgangspunkt i en konstruert case eller være basert på ekte problemstillinger, og det kan innebære både rollespill-øvelser og arbeid i studentdrevne retthjelpstiltak og praksis. CELL vil omfatte begge.

Erfaringsbasert undervisning har den fordelen at den bidrar både til å gjøre studier mer arbeidslivsrelevante, og til at studentene i større grad motiveres til å søke, forstå og mestre ny kunnskap.

Juss og erfaringsbasert undervisning

Det er et underbruk av erfaringsbasert undervisning i jusstudier, på tross av etterspørsel fra arbeidslivet etter studenter med yrkesrelevante ferdigheter. Så langt man vet har det kun blitt utført sporadiske eksperimenter rundt slike undervisningsformer i USA og Europa.

På tross av dette, er jussen et studie hvor erfaringsbasert undervisning vil være særlig gunstig. Det er tre grunner til det:

 • Juristene jobber med mange varierte oppgaver
 • Profesjonen er i endring, på grunn av ny teknologi og nye tilnærminger til konflikthåndtering og tvisteløsning
 • Rettsvitenskapen blir mer preget av tverrfaglighet, internasjonalisering, empiri og computerbaserte metoder.

Krav til erfaringsbasert undervisning ved JUS

På bakgrunn av egne erfaringer med eksisterende kurs, stiller vi krav om at erfaringsbaserte undervisningsformer oppfyller følgende krav:

 1. Inneholde erfaringsbaserte elementer (problemløsning, klinisk arbeid, digital design med videre) med et klart definert pedagogisk formål
 2. Utvikle eller bruke rollespill, simuleringer eller andre aktiviteter som krever aktiv deltakelse fra studentene. Alternativt at det innebærer klinisk arbeid med reelle klienter eller praktisk samarbeid med eksterne partnere
 3. Aktiviteten evalueres og gir karakteruttelling.
 4. Undervisningen må kunne gjenbrukes og dokumenteres for fremtidig bruk og videreutvikling (skriftlige instruksjoner og beskrivelser av læringsutbytte).

Kilder til denne teksten:

 • Senge, 1990
 • Koln and Fry 1975
 • Kolb, 1984; 2014
 • Kolb, Boyatzis and Mainemelis, 2001
 • Remus and Levy, 2015
 • Susskind, 2017
Publisert 20. mars 2019 08:32 - Sist endret 8. apr. 2019 00:21