CELL - Hva vi gjør

CELL bidrar til utvikling av jusstudiet med erfaringsbaserte læringsformer. Målet er bedre læring for studentene og bedre forberedelse til et yrkesliv i endring.

" The education of future lawyers who are better equipped for the workforce and have a deeper, relevant and critical understanding of law and its place in society "

Vi får stadig flere lover og forskrifter - vårt samfunn blir i økende grad rettsliggjort. Som borger vil du oftere forholde deg til jus. Samtidig gjør digitaliseringen sitt inntog, med betydning for lovutforming, tilgjengelighet til rettsbistand og hvilke juridiske spørsmål vi befatter oss med.

Dette har skapt et behov for at jusstudenter utvikler praktiske jurist-ferdigheter som muntlig presentasjon, forhandling og megling, formidling og evne til å forholde seg til ikke-jurister. Studenter må også ha forståelse for hvilke muligheter og utfordringer digitalisering og ny teknologi gir i rettsutøvelsen.

CELL samler engasjerte lærere og studenter i et ressurssenter for utvikling av nye undervisningsformer, eksperimentering med teknologi i læring og samarbeid med arbeidsliv og akademia. CELL har ikke myndighet til å fatte vedtak, men rådgir, tar initiativ, gir forslag til endring, går opp stier og bidrar til delingskultur.

Vil du snakke med oss? Se oversikt over CELL-medlemmene

Lære ved å erfare

Erfaringsbasert læring (også kalt studentaktiv undervisning) er særlig egnet til å utvikle juridiske ferdigheter og gir dypere forståelse av jussens rolle i samfunnet. Erfaringsbaserte undervisningsformer kan bygges inn i den ordinære undervisningen uten at det går på bekostning av innlæring av teori.

Erfaringsbasert læring er kort fortalt å lære gjennom å gjøre: studentene gjør seg erfaringer gjennom for eksempel rollespill, arbeid med caser, praksis eller reelle oppdrag for eksterne partnere. I en ramme som gir rom for refleksjon og eksperimentering vil studentene i større grad motiveres til å søke, forstå og mestre ny kunnskap.

Mer om erfaringsbasert læring

For og med studentene

Flere innslag av ferdighetstrening gjør et studieprogram mer arbeidslivsrelevant. I tillegg gir erfaringsbasert læring en dypere innlæring og bedre rolleforståelse.

Men det gir også andre fordeler: med mer satsing på ferdighetstrening, sammen med varierte vurderingsformer, kan vi redusere karakterpress og negativ konkurransekultur. Som student får du et bredere spekter av kompetanser du kan utvikle.

CELL jobber også for mer involvering av studentene, både når undervisningsformer skal designes og utvikles, og i selve undervisningen. Allerede har flere emner ved fakultetet studenter som hjelpelærere. I CELL består halvparten av lederteamet av studenter.

Fem ferdigheter

CELL har kategorisert ulike juridiske ferdigheter i fem grupper, eller "pilarer". Hver pilar har et ansvarlig fagteam bestående av en faglærer og student. De fem pilarene er:

  • Dispute Resolution
  • Oral Training & Advovacy
  • Writing & Language
  • Legal Technology
  • Clinical Education

Eksperimentering med og utvikling av nye undervisningsformer foregår innen disse pilarene.

Kriterier

Studentaktive læringsformer fører ikke automatisk til god studiekvalitet. De må tilpasses fagområdets karakter og det aktuelle emnets formål i et studieprogram.

CELL har utviklet en modell med følgende kriterier for nye erfaringsbaserte læringsformer som skal utvikles og prøves ut:

  1. Aktiviteter må ha et definert pedagogisk formål
  2. Må kreve aktiv deltagelse av studentene, eller gi mulighet til reelle jurist-oppdrag eller oppgaver.
  3. Aktiviteten må evalueres og telle ved karaktersetting.
  4. Må kunne gjentas og må dokumenteres.

Leveranser

I løpet av fem år har CELL som mål å gjennomføre tre arbeidspakker. Arbeidspakkene vil gjennomføres med innsats fra alle de ovennevnte pilarene. Arbeidet er allerede oppstartet, gjennom ulike prosjekter i regi av CELL.

Arbeidspakke 1: Ferdighetsstigen (The Skills Ladder)

Denne arbeidspakken ser spesifikt på jusstudiet, og jobber for at studentaktive læringsformer kan innføres på alle trinn i studieprogrammet. Målet er å få en progresjon i ferdighetstrening gjennom studieprogrammets 10 semester.

illustrasjon: de fem pilarene som en stige med et trinn for hvert år i jusstudiet
Målet er å innføre ferdighetstrening i alle årstrinn av jusstudiet.

Arbeidspakke 2: Den digitale rettssalen (The Digital Courtroom)

Den digitale rettssalen skal bli en digital, webbasert læringsplattform for jurister. En slik plattform skal gi studentene flere muligheter til å trene på blant annet skriving, muntlig fremstilling og forhandlingsteknikker.

For eksempel skal studentene få delta i online simuleringer av forhandlingssituasjoner eller tvisteløsning (ved hjelp av videooverføring), samarbeide om arbeidsdokumenter og få tilbakemeldinger på juridiske tekster. Studentene skal kunne både trene med hverandre og med kunstig intelligens. Man skal også få automatiserte tilbakemeldinger ved hjelp av maskinlæring.

Ettersom Den digitale rettssalen er webbasert, vil den åpne for at studenter på tvers av universiteter kan samarbeide.

Arbeidspakke 3: Oppskalering av praksis

Jusstudentene har i dag mulighet til å jobbe klinisk gjennom rettshjelptiltakene Juss-Buss og JURK, og gjennom et valgfritt praksisopphold på seks uker.

CELL vil jobbe først og fremst med å integrere disse tiltakene på en bedre måte i jusstudiet, med et styrket pedagogisk opplegg. Videre er det et mål at studentene får flere muligheter til arbeid med reelle klienter eller praktisk samarbeid med eksterne partnere. Allerede er det lansert to nye emner hvor studentene jobber på prosjektoppdrag fra eksterne samarbeidspartnere.

Samarbeid og deling - CELL Norway

CELL har i dag flere samarbeidspartnere, både i og utenfor Universitetet i Oslo. Det er knyttet kontakter med universitetene i Bergen og Tromsø, og et samarbeidsprosjekt om læring er i gang. Vi har et nært samarbeid med LINK - Senter for læring og utdanning.

Vi er alltid åpne for samarbeid og deling av erfaringer. Vi vil tilrettelegge for forskning på våre aktiviteter og på jusutdanningen generelt.

Ønsker du å snakke med oss? Se kontaktinformasjon for CELL-teamet

Publisert 6. mars 2019 09:05 - Sist endret 24. okt. 2019 23:15