Hvorfor CELL?

CELL ble opprettet for å samle innovative undervisningskrefter og for å gi kraft og retning til en satsning på undervisning. 

I 2018 ble CELL opprettet etter initiativ fra fakultets ansatte. Det er et resultat av engasjerte ansatte og studenter, samtidig er det et svar på samfunnsendringer og endringer i juristers roller. CELL vil gi juristutdanningen en retning som møter nåtidens og fremtidens krav.

Et "bottom-up" initiativ

Erfaringsbaserte undervisningsformer er ikke noe nytt i jusstudiet, men slike undervisningsformer er gjerne startet opp etter initiativ fra enkeltlærere. 

CELL samler disse innovative læringskreftene ved fakultetet, og er et ressurssenter for studentaktiv undervisning. Her skal underviserne dele kunnskap og lære av hverandre lokalt. Ambisjonen er også å være et nordisk nav for nye tilnærminger til det å lære jus.

Oppstarten av CELL kan også beskrives som en forlengelse av fakultetets satsing på studiekvalitet: Vi skal alltid etterstrebe å forbedre undervisningen, studieprogrammene og læringsmiljøet.

Forventninger utenfra

Stortingsmelding 16 (kvalitet i høyere utdanning) gir klare forventninger om at studentaktive læringsformer bør brukes i større grad. Meldingen har også et fokus på arbeidslivsrelevans og digitalisering.

Arbeidslivet har også nye forventninger. Richard Susskind skriver i The Future of the Professions at arbeidsmarkedet for jurister er i endring, og det er påpekt at framtidens jurister må ha grunnleggende digitale ferdigheter for å håndtere lovverket og rettslige prosesser preget av nye teknologier. Profesjonen i seg selv er også i endring, med mer fokus på mekling og preventive tiltak, risikostyring, tverrfaglig samarbeid og internasjonalisering.

CELL er et direkte svar på disse forventningene. Vi vet at det blant arbeidsgivere og studenter i dag er stor etterspørsel etter yrkesrelevante ferdigheter, og vi vil komme denne etterspørselen i møte.

Hvordan jobber vi? 

CELL samler undervisningskrefter, studenter og administrasjon til dialog og utvikling av undervisning. Vi er et ressurssenter og en plattform for diskusjon, utveksling av ideer og kritikk.

CELLs aktiviteter kan oppsummeres slik;    

  • Innføre og spre: Vi skal videreutvikle eksisterende undervisningsopplegg, og tilrettelegge for at flere emner og programmer ved fakultetet vil ta i bruk studentaktiviserende undervisningsformer
  • Eksperimentere: Egnede valgemner skal være "sandkasse" for utprøving av blant annet ny teknologi og nye former for rollespill
  • Forskning på undervisning: Vi skal gi tilgang til å forske på våre undervisningsformer og invitere forskere til senteret
  • Formidle og dele: Vi skal dokumentere det vi allerede gjør bra og dele og spre ny kunnskap fra prosjekter vi gjennomfører  
  • Samarbeid og studentmedvirkning: Vi vil arbeide tett sammen med partnere i arbeidsliv, akademia og innovasjonsmiljøer. Studenter og studentorganisasjoner skal være en integrert del av senteret, og vil være med på videreutvikling av undervisning.

Det CELL utarbeider av forslag, aktiviteter og nye undervisningsopplegg legges frem for fakultetets vedtaksorganer.

Publisert 8. mars 2019 14:51 - Sist endret 21. okt. 2019 23:00