Helse, miljø og sikkerhet (HMS): Arbeidsmiljø og kritikkverdig adferd

CELL skal være et godt sted å arbeide for alle tilsatte og frikjøpte. Ved senteret skal du bli sett, hørt og respektert innenfor et trygt arbeidsmiljø.  

Kritikkverdige forhold og varsling 

Det er nulltoleranse for seksuell trakassering, mobbing og andre former for uønsket adferd, lederteamet tar alle tilfeller av dette alvorlig.

Dersom du opplever kritikkverdig adferd kontakt gjerne senterleder Malcolm Langford eller en annen i lederteamet. 

Vær oppmerksom på at varsel om seksuell trakassering eller mobbing, og enkelte andre former for uønsket adferd utløser handlingsplikt hos lederteamet. Det er derfor ikke mulig å varsle anonymt.


Verneombud ved CELL

Som ansatt ved UiO har du et verneombud du kan henvende deg til. Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Om man ønsker å henvende seg til verneombud kan man selv velge om man vil ta kontakt med sitt verneombud eller lokalt hovedverneombud. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen og de som er utsatt for faren.  

CELL er organisert som enhet under fakultetsadministrasjonen, de som er ansatt direkte i CELL har samme lokale verneombud som fakultetsadministrasjonen. Oversikt over lokale verneombud finner du her.  

Elisabeth Wenger-Hagene er lokalt hovedverneombud ved Det juridiske fakultet   

Om verneombud ved Det juridiske fakultet 


Kontaktperson for arbeidsmiljø i studentteamet 

I CELL har vi opprettet en ordning med kontaktperson for arbeidsmiljøet i studentteamet. 

Rollen/oppgavene som kontaktperson for arbeidsmiljø i studentteamet er: 

  • Kontaktpunkt for ansatte i studentteamet ved arbeidsmiljørelaterte saker/spørsmål  
  • Bidra med informasjon om hvem som bør involveres; lederteam, vernelinje, tillitsvalgt, varslingslinje 

  • Ha dialog med lederteamet om arbeidsmiljøet i CELL   

Kontaktperson for arbeidsmiljø i studentteamet er våren 2021 Øystein Kolstad Kvalø og er valgt av studentteamet selv, valget gjennomføres etter samme modell som for valg av verneombud.          

Kontaktperson for arbeidsmiljø oppnevnes våren 2021. Faglig kontaktperson/mentor for kontaktperson i studentteamet er Synnøve Ugelvik


Bedriftshelsetjenesten (BHT) 

Bedriftshelsetjenesten (BHT) bistår UiOs ledere, ansatte, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape trygge, helsefremmende arbeidsplasser. De ønsker å være et lavterskeltilbud og kan bistå ansatte og ledere i en kofliktsituasjon.


Ansvarlig for løpende HMS oppfølging  i lederteamet

Kristin Steen Slåttå 


Nyttig informasjon


 

 

Publisert 7. jan. 2021 18:56 - Sist endret 21. juni 2021 16:24