Studentaktiv læring

Praktiske øvelser i undervisningen gir studentene erfaringer, ferdigheter og gir bedre læring av teorien. Prosjektet "Studentaktiv læring" skal videreutvikle masterprogrammet i rettsvitenskap i en praktisk retning.

– Vi skal aktivisere jussen, slik at de lærer gjennom prosesser, i stedet for bare å sitte passivt og lese.

Studiedekan Erling Hjelmeng til rett24.no

 

Studentaktiv læring er et prosjekt som omfatter hele Masterstudiet i rettsvitenskap, med både obligatoriske emner og valgemner. Prosjektet skal utvikle og innføre flere praksiselementer i undervisningen, og utvikle den eksisterende skriveopplæringen. Målet er å styrke og utvikle studentenes muntlige, skriftlige og digitale ferdigheter.

Et resultat vil være at jusstudiet blir mer arbeidslivsrelevant. Videre vil studentene få en dypere forståelse av hva det vil si å være jurist: Når studentene kan prøve ut teori gjennom praktiske øvelser og oppgaver vil de utvikle både rolleforståelsen og den etisk refleksjonen.

CELL (Centre on Experiential Legal Learning) har ansvaret for gjennomføringen av prosjektet.

Mer om erfaringsbasert undervisning

Ferdighetsstigen

Prosjektet har følgende fem delmål:

  1. Utvikle og forankre Ferdighetsstigen (se under)
  2. Utvikle undervisnings- og vurderingsformer som bedre realiserer læringsmålene, basert på studentmedvirkning
  3. Integrere digital kompetanse og bibliotekets kurstilbud i læringsdesignet
  4. Bygge opp pedagogisk kompetanse innen juridisk læring for å etablere et nordisk og europeisk nav for erfaringsbasert læring
  5. Minske fokus på karakterpress og gjentak ved å gi studentene flere arenaer å vise seg fram på enn den som er rådende på jusstudiet i dag: ett semester – én eksamen - én karakter

I sentrum av prosjektet står utviklingen og forankringen av Ferdighetsstigen, en helhetlig pedagogisk plan for opparbeidingen av ulike ferdigheter i rettsstudiet. CELL har utarbeidet et utkast til Ferdighetsstigen. Prosjektet skal diskutere forslagene med fagmiljøene, og utarbeide konkrete forslag til aktiviteter, øvelser, nye undervisnings- og vurderingsformer.

illustrasjon, utkastet til ferdighetsstigen, med foreslåtte undervisningselementer gjennom alle fem år i jusstudiet
Utkastet til Ferdighetsstigen, utarbeidet av CELL.

I prosjektet er det ressurser til å utvikle nye undervisnings- og vurderingsformer, til kurs og opplæring i nye studentaktiviserende undervisningsmetoder og til å prosjektansette studenter som læringsassistenter. Videre ønsker CELL å bruke prosjektperioden til å samle og dokumentere de undervisningsmetodene fakultetets ansatte bruker og har god erfaring med.

Finansiering

Prosjektet er tildelt støtte fra Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (tidl. Norgesuniversitetet), NOK 4 989 888 fordelt på treårsperioden august 2019 - august 2022.

Fakultetets ansatte oppfordres til å søke om prosjektmidler for å utvikle studentaktiv lærings- og vurderingsformer som vil være med å bidra til at prosjektet oppfyller sine hoved- og delmål. 

Søk om prosjektmidler ved dette nettskjemaet. 

Samarbeidspartnere

Interne samarbeidspartnere ved UiO er LINK, Institutt for lingvistikk og nordiske språk, Institutt for informatikk, Psykologisk institutt og Institutt for statsvitenskap. Prosjektet har flere eksterne samarbeidspartnere, de viktigste er; Lovdata, NAV, Justisdepartementet Lovavdelingen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Språkrådet, Direktoratet for forvaltnings og IKT, Juristforbundet, Advokatforeningen og Juristenes utdanningsforbund.   

Kontakt

Prosjektleder er Professor Erling Hjelmeng

Faglig team er CELL

I media

Jus får millioner til nye studieformer (rett24.no)

Malcolm Langford vil ikke lenger undervise med 800 år gamle metoder

Publisert 20. juni 2019 09:11 - Sist endret 24. sep. 2019 08:58