Undervisningsformer ved JUS

Erfaringsbaserte undervisningsformer er ikke noe nytt på jusstudiet. Flere emner har undervisning som aktiviserer studentene på ulike måter.

Jusstudiet er i endring: Den tradisjonelle forelesningen er fortsatt utbredt, men stadig flere emner tar i bruk nye og innovative læringsformer. Samtidig har den faglige ledelsen stått bak større endringer, som for eksempel overgangen til digitale rettskilder. 

Prosedyretrening

I 2. studieår i jusstudiet er prosedyrekurs obligatorisk for studentene. Fra og med høsten 2017 har tudentene fått innføring og trening i å prosedere, ved å fremlegge juridisk argumentasjon muntlig.

Last ned mediefil

Forhandlinger og konflikthåndtering

Valgemnene Forhandlinger og Konflikthåndtering bruker rollespill og caser som del av sitt undervisningsopplegg. I undervisningen er det også rom for refleksjon over erfaringer fra rollespillene, både studentene i mellom og i plenum. Emnene er relativt nye og startet henholdsvis høst 2017 og våren 2016.

Last ned mediefil

Formidling med video

I emnet Robot Regulation skal studentene i grupper lage en video som skal formidle om et gitt tema. Videoen er så utgangspunkt for studentenes muntlige eksamen. Emnet hadde undervisning første gang høsten 2018.

Videostreaming, presentasjon og publisering i tidsskrift

Emnet International Climate Change and Energy Law deltar i et samarbeid med universiteter i Danmark og Colorado (US), hvor studentene har simultanundervisning ved hjelp av videooverføring. Studentene skal så i grupper, på tvers av de tre universitetene, jobbe frem en juridisk utredning om et gitt tema. Gruppene møtes i Danmark, hvor utredningen skal presenteres både for de andre lagene og for et ekspertpanel. Utredningen som blir kåret til den beste blir publisert i et internasjonalt tidsskrift. Emnet gikk første gang våren 2019.

Juridisk utredning på oppdrag

Fra og med høsten 2019 skal studentene i emnet Lovgivningslære i grupper gjennomføre et prosjekt for en fiktiv oppdragsgiver. Prosjektet kan være å evaluere en lov eller en forskrift, det kan være å skrive en "mini-NOU" med forslag til ny regulering på et område eller svare på en høring. Studentene være høringsinstanser for hverandre. 

Studentevaluering av oppgaver

På 3. studieår studentene vurdere hverandres oppgaver. Først skriver de en oppgave, deretter har de et kort kurs i å gi tilbakemeldinger før de kommenterer på hverandres besvarelser. Før oppgavene leveres for retting på ordinær måte, skriver studentene et kort notat om hvordan de har forholdt seg til tilbakemeldingene fra medstudenten.

Fri rettshjelp

Studentene får studiepoengsuttelling for å delta i de frie rettshjelptiltakene JURK og Juss-Buss. JURK og Juss-Buss har røtter helt tilbake til 70-tallet, og er i de senere år inkludert i studiet som alternativ til ordinære valgemner.

Prosedyrekonkurranser

Internasjonalt arrangeres det årlig flere prosedyrekonkurranser innen ulike temaer. Deltagelse på forhåndsgodkjente konkurranser gir studiepoengsuttelling. Flere faglærere på fakultetet tilbyr couching av studenter som vil delta.

Muntlig presentasjon

I emnet Legal Writing and Oral Advocacy får studentene trening i muntlig presentasjon, prosedering og forhandling, i tillegg til skrivetrening. Emnet ble innført høsten 2011.

Digitale verktøy og nytt bygg

Ny teknologi fører til endring, også i juristprofesjonen. Det fører også med seg nye muligheter. Fakultetet var tidlig ute med å ta i bruk digitale verktøy, og var blant de første ved UiO med digital eksamen i større skala.

Fakultetet er i full gang med innføring av digitale rettskildeverktøy i undervisningen og ved eksamen. Lovdata har sammen med fakultetet videreutviklet sitt digitale rettskildeverktøy Lovdata Pro, som nå i stor grad har erstattet trykte lovsamlinger og rettskilder. Slik blir også studentene bedre forberedt på arbeidsmetoder i arbeidslivet.

Vi møter de første studentene som brukte Lovdata Pro på eksamen:

Last ned mediefil

I 2020 flytter fakultetet inn i det nye Domus Juridica, som vil være hovedbygget for undervisning og studentaktiviteter. Byggets innredning er designet for læringsformer som gir mer samhandling mellom studentene. Samtlige undervisningsrom og kollokvierom har muligheter for undervisning og samhandling på digitale flater, og i et kompakt bygg er det kort vei til auditorier, bibliotek og andre læringsarealer.

Biblioteket vil være et nav og et samlingspunkt i det nye bygget. Her vil både studenter og lærere få opplæring i blant annet digitale rettskilder 

CELL skal etablere seg i Domus Juridica, og vil ha nærhet til der hvor nye undervisningsformer prøves ut.

Publisert 6. mars 2019 09:06 - Sist endret 31. mai 2019 12:25