Ferdighetsstigen

En helhetlig plan for hvordan mer erfaringsbasert læring og praktisk ferdighetstrening kan innføres i jusstudiet

Foto, illustrasjon av stige mot gul vegg

CELL skal i løpet av senterperioden lage en ferdighetsstige

Foto: Photo by Lance Grandahl on Unsplash

Med blikk for hele studieløpet

Innenfor juridisk utdanning er det behov for at studentene får flere muligheter til å prøve ut teori i praktiske situasjoner, og trene på juristferdigheter. Ferdighetsstigen er en helhetlig plan for hvordan mer erfaringsbasert læring og praktisk ferdighetstrening kan innføres i jusstudiet.

Vi kaller planen for en stige, da studentenes læring og ferdighetstrening skal skje gradvis, og øvelsene skal bygge på hverandre gjennom hele studieløpet. På denne måten kan vi bygge videre på øvelser som gjennomføres tidlig i studiet, og utarbeide mer avansert ferdighetstrening mot slutten av studiet.

Erfaringsbasert læring er særlig egnet til å utvikle juridiske ferdigheter og gir dypere forståelse av jussens rolle i samfunnet. Erfaringsbasert læring er kort fortalt å lære gjennom å gjøre: studentene gjør seg erfaringer gjennom for eksempel rollespill, arbeid med caser, praksis eller reelle oppdrag for eksterne partnere. Les mer om erfaringsbasert undervisning.

CELL arbeider særlig med disse hovedområdene hvor det er viktig med ferdighetstrening:

  • Digitale ferdigheter

  • Praktiske ferdigheter

  • Skriftlige ferdigheter

  • Muntlige ferdigheter (prosedyre og forhandlinger)

  • Analytiske og kritiske ferdigheter

  • Samarbeidsevner

Ferdighetsstigen er utviklet spesielt med tanke på Master i rettsvitenskap, men øvelser og erfaringer vil ha overføringsverdi til andre studieprogrammer ved fakultetet.

Modell, ferdighetsstigen. Viser hvilke hovedferdigheter studenter bør utvikle gjennom jusstudiet
Ferdighetsstigen er en plan hvor man gjennom øvelser som bygger på hverandre oppøver avanserte juridiske ferdigheter. Illustrasjonen er hentet fra CELLs SFU-søknad, og fokusområder er i noe utvidet (illustrasjon: UiO)

Hvorfor gjennomfører vi prosjektet? 

På studiet Master i Rettsvitenskap finnes det i dag flere emner med innslag av erfaringsbasert læring. Undervisningsoppleggene har blitt startet opp på initiativ fra den enkelte underviseren.

Frem til nå har man ikke hatt en helhetlig plan, hvor jusstudiet og erfaringsbasert undervisning sees under ett. Med Ferdighetsstigen kan vi sørge for at ferdighetstreningen blir satt i ett helhetlig system med konkrete mål og klar progresjon gjennom det femårige studieløpet.

Finansiering

Midler til utvikling og innføring av ferdighetsstigen finansieres av prosjektet Studentaktiv læring, og av HK-dir og Det juridiske fakultet gjennom Senter for fremragende utdanning (SFU)-ordningen.

Fremdrift

Prosjektet er omfattende, og utvikles og gjennomføres i tett samarbeid med fakultetets ledelse, Programrådet for Master i rettsvitenskap og fagmiljø.

En arbeidsgruppe nedsatt av CELL har kartlagt og analysert læringsmålene for studieprogrammet Master i rettsvitenskap. Rapporten er levert og behandlet i Programrådet for Master i rettsvitenskap (PMR), og arbeidsgruppen er bedt om å lage et forslag for videre prosess.

Ferdighetsstigen er både å utarbeide en plan og implementering av planen. I første omgang identifiserer vi hvilke verdier og ferdigheter som er viktige. Deretter skal vi i samarbeid med fagmiljøene utvikle øvelser som gradvis implementeres på de fem studieårene på Master i Rettsvitenskap. Øvelsene implementeres steg for steg i perioden 2021-2025.

Arbeidsgruppens medlemmer:

Publisert 31. aug. 2020 14:19 - Sist endret 6. okt. 2022 11:01