Konferanse: Nasjonale domstolers forhold til internasjonale domstoler - et nordisk perspektiv.

Konferanse/workshop i regi av Forskergruppen Internationalization of Law.

Program

Fokuset i workshopen blir på forholdet mellom nasjonale domstoler, med en hovedvekt på nordiske domstoler, og folkeretten innenfor områder som er preget av tvisteløsningssystemer. En underliggende hypotese er at internasjonale tvisteløsningsorganer medfører en ”rettsliggjøring” av traktatforpliktelsene. Med ”rettsliggjøring” mener vi først og fremst det fenomen at avgjørelser av enkeltsaker i internasjonal tvisteløsning bidrar til å presisere traktatforpliktelser. Dermed blir statenes og nasjonale domstolers frihet til å velge mellom ulike tolkningsalternativer gradvis innsnevret. I hvilken grad og på hvilken måte dette skjer vil variere fra traktatsystem til traktatsystem.


Første del av workshopen tar sikte på å klargjøre i hvilken grad og på hvilken måte utvalgte internasjonale domstoler eller domstolslignende organer bidrar til rettsliggjøring av de traktatsystemene de er en del av. Denne delen av workshopen skal gi en oversikt over utviklingen og statusen av ”rettsliggjøring” innen Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, FNs menneskerettighetskomite, EFTA-domstolen, WTOs tvisteløsningssystem, internasjonale investeringstribunaler, ILOs organisasjonsfrihetskomite og internasjonale straffedomstoler. Videre skal første del av workshopen identifisere i hvor stor grad vi finner spor etter de internasjonale rettsregimene og avgjørelser fra organene i norsk rettspraksis.


Annen del av workshopen tar sikte på å undersøke hvordan nasjonale domstoler i de nordiske landene forholder seg til den utviklingen vi kan observere i de internasjonale traktatsystemene. Denne delen av workshopen skal presentere nasjonale domstolers perspektiv på bruk av traktatrett og avgjørelser fra internasjonale domstoler. Vi tar sikte på å belyse følgende spørsmål:

  1. Hvor stor bruk har det vært av ulike internasjonale rettsregimer ved nasjonale domstoler?
  2. Hvilke faktorer har vært av stor, middels, liten eller ingen betydning for bruken av de ulike rettsregimene?
  3. Har nasjonale domstoler gitt selvstendige bidrag til tolkningen av traktatene?
  4. Representerer det at vi finner eller ikke finner spor etter rettsregimene i nasjonal rettspraksis noe konstitusjonelt – inkludert rettssikkerhetsmessig - eller demokratisk problem?
  5. Hva kan eller bør gjøres for å håndtere et eventuelt problem?

 

Workshopen avsluttes med en paneldiskusjon der vi ønsker å diskutere om det er likheter eller ulikheter av interesse mellom de nordiske landenes domstoler, hvorfor er det slike likheter eller ulikheter, og om slike likheter eller ulikheter har konstitusjonelle årsaker eller virkninger.

 

Påmelding til Elisabeth Wenger-Hagene på e-post e.w.hagene@jus.uio.no

Ny påmeldingsfrist: torsdag 22. september kl. 12.00

Vi tar forbehold om at antallet deltakere kan måtte begrenses.

Konferansen avholdes på Voksenåsen Kultur- og konferansehotell (Ullveien 4).

Ankomst med kollektivtransport: T-banelinje 1 Frognerseteren, til stasjon Voksenkollen.

 


 

Published May 10, 2011 3:41 PM - Last modified Jan. 11, 2018 4:18 PM