Abstracts

Finn Arnesen  
Helga Aune  
Guimei Bai  
Kirsti Strom Bull  
Jiwen Chang  
Ole K. Fauchald  
Andreas Føllesdal  
Hongrui Hou  
Jingrong Huang  
Henning Jakhelln  
Asbjørn Kjønstad  
Huawen Liu  
Maria Lundberg  
Jingfu Ran  
Kirsten Sandberg  
Aslak Syse  
Geir Ulfstein  
Mingyuan Wang  
Xuemei Wang The Rights of the Child to Participation and Its Realization in China
Koen Wellens  
Wanhong Zhang  
Yong Zhou  

 

Published May 28, 2010 11:04 AM - Last modified May 28, 2010 11:09 AM