Artikkel: Universaljurisdiksjon - en kritisk analyse

I Tidsskrift for Rettsvitenskap nr 01/2009 (side 1-46)

Økt globalisering medfører en større risiko enn tidligere for at personer som i andre land har gjort seg skyldig i folkemord, forbrytelser mot menneskeheten eller krigsforbrytelser, oppholder seg i Norge. 1I 2005 ble en egen påtaleenhet for slike forbrytelser opprettet. 2I fjor trådte egne straffebud og bestemmelser som skal gi norske domstoler universaljurisdiksjon i kraft. 3Dette aktualiserer følgende spørsmål: Tillater folkeretten at Norge straffeforfølger forbrytelser som ikke kan knyttes til landet? Konklusjonen i denne artikkelen er at adgangen til å anvende universaljurisdiksjon er mer tvilsom – og trolig snevrere – enn Regjeringen og Stortinget har lagt til grunn.

Fulltekst:

http://www.idunn.no/ts/tfr/2009/01/universaljurisdiksjon_-_en_kritisk_analyse

By Jo Stigen
Published Oct. 29, 2012 9:35 AM