Tidligere arrangementer - Side 11

Tid og sted: 17. apr. 2018 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3, etasje

Innledning ved professor Tarjei Bekkedal, Senter for europarett.

Tid og sted: 20. mars 2018 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Saken gjelder spørsmål om arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse der en person med rett til brukerstyrt personlig assistanse bytter leverandør av tjenesten.

Advokat Kjetil Edvardsen presenterer dommen.

Åpent for alle.

Tid og sted: 13. mars 2018 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Vitenskapelig assistent Nina Håkonsbakken Andersson presenterer sitt avhandlingsprosjekt.

Tid og sted: 27. feb. 2018 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Har domstolene adgang til å foreta en selvstendig rimelighets- eller forholdsmessighetsvurdering i saker om oppsigelse og avskjed av statsansatte? Problemstillingen er blant annet aktualisert av den nye statsansatteloven som trådte i kraft 1. juli 2017 og av Høyesteretts avgjørelse i HR-2017-2479-A, som gjaldt avskjed av en major i Forsvaret.

Presentasjon ved postdoktor Marianne Jenum Hotvedt.

Åpent for alle.

Tid og sted: 20. feb. 2018 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

– de overførte arbeidstakernes rett til å beholde individuelle arbeidsvilkår som følger av tariffavtale som den tidligere arbeidsgiver var bundet av etter aml. § 16-2 andre ledd, tredje og fjerde punktum.

Student Sindre Christensen presenterer sitt masteroppgaveprosjekt.