Tariffavtalen og ettervirkning ved virksomhetsoverdragelse

– de overførte arbeidstakernes rett til å beholde individuelle arbeidsvilkår som følger av tariffavtale som den tidligere arbeidsgiver var bundet av etter aml. § 16-2 andre ledd, tredje og fjerde punktum.

Student Sindre Christensen presenterer sitt masteroppgaveprosjekt.

Temaet for oppgaven er tariffavtalens bestemmelser om individuelle arbeidsvilkår og hvilket vern disse nyter ved virksomhetsoverdragelse. Et hovedpremiss er her at tariffavtalen i seg selv ikke går over på erverver etter aml. § 16-2 andre ledd, første punktum. Spørsmålet blir da i hvilken utstrekning tariffavtalen kan gis ettervirkning med hensyn til de overførte arbeidstakernes arbeidsvilkår, og i så fall hvor lenge.

Problemstillingen kan imidlertid også kompliseres ytterligere. For eksempel: Hva er betydningen av erververs tariffmessige situasjon? Hvilken regel gjelder når de ansatte blir overdratt på ny?

I tillegg oppstår et spørsmål om varigheten av eventuell ettervirkning, herunder hvilke krav som stilles til inngåelse av ny tariffavtale hos overdrageren. Hvem har kompetanse til å binde de overførte arbeidstakerne til ny tariffavtale hos erververen, og hvilke formelle og materielle krav kreves ellers oppfylt? Kan loven tenkes å legge opp til situasjoner hvor arbeidstaker i praksis er bundet av uendelig ettervirkning?

Den rettskildemessige situasjonen aktualiserer dessuten flere interessante spørsmål om forholdet mellom EU/EØS-retten og norsk rett.

Publisert 7. feb. 2018 09:41 - Sist endret 16. feb. 2018 11:09