Domstolsprøvelse av statsansattes stillingsvern

Har domstolene adgang til å foreta en selvstendig rimelighets- eller forholdsmessighetsvurdering i saker om oppsigelse og avskjed av statsansatte? Problemstillingen er blant annet aktualisert av den nye statsansatteloven som trådte i kraft 1. juli 2017 og av Høyesteretts avgjørelse i HR-2017-2479-A, som gjaldt avskjed av en major i Forsvaret.

Presentasjon ved postdoktor Marianne Jenum Hotvedt.

Åpent for alle.

Publisert 22. jan. 2018 08:56 - Sist endret 21. feb. 2018 09:10