Midtveisevaluering - "Konkurrensklausuler i anställningsförhållanden"

Stipendiat Eva Viktoria Folkow ved Institutt for privatrett, presenterer sitt doktorgradsprosjekt "Konkurrensklausuler i anställningsförhållanden".

Kommentator

Professor Bengt Domeij, Uppsala Universitet.

Leder av evalueringen

Professor John Asland, instituttleder ved Institutt for privatrett.

Veiledere

Professor Johann Mulder og professor Inger Berg-Ørstavik, Institutt for privatrett.


Disposisjon - kontakt Eva Viktoria Folkow

Sammendrag

Under pågående anställning har arbetstagaren en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Denna plikt har sin grund i anställningsavtalet och innebär bland annat att arbetstagaren inte får utsätta arbetsgivaren för konkurrens. Lojalitetsplikten gäller under hela anställningstiden och upphör när anställningsförhållandet upphör. Arbetstagaren är då som utgångspunkt fri att konkurrera med sin tidigare arbetsgivare, om inte annat följer av lag eller avtal. Arbetsgivare och arbetstagare kan i vissa fall ingå avtal som innebär att arbetstagaren åtar sig att, under en viss tid efter att anställningsförhållandet har upphört, inte engagera sig i verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet. Sådana avtal eller klausuler – konkurrensklausuler – utgör temat för avhandlingen.

I avhandlingen undersöks hur och på vilka grunder normgivare – lagstiftare, domstolar och kollektivavtalsparter – söker balansera arbetsgivares, arbetstagares och samhällets intressen vid reglering av konkurrensklausuler. Vidare utvärderas om regleringarna är ändamålsenliga i förhållande till dels centrala syften med regleringarna, dels centrala intressen för arbetsgivare, arbetstagare och samhället. Även om syftena med regleringarna skulle uppnås, kan regleringarna ha klart negativa konsekvenser för nämnda aktörer.

Konkurrensklausuler har betydelse för arbetsgivare och arbetstagare som är parter i sådana avtal, liksom för samhället i stort. Dessa tre aktörer har en rad, till dels motstående, intressen som på olika sätt påverkas av klausulerna. Det i sammanhanget mest framträdande intresset för var och en av aktörerna kan sägas vara följande: Arbetsgivare har typiskt sett ett intresse av skydd för verksamhetens investeringar. Arbetstagare har typiskt sett ett intresse av att fritt kunna nyttja sina kunskaper, förmågor och erfarenheter i en relevant roll och verksamhet. Samhället har typiskt sett ett intresse av att resurser används på ett effektivt sätt. Vid reglering av konkurrensklausuler söker normgivare i stora drag att dels balansera nämnda aktörers intressen, dels kompensera för den maktobalans som typiskt sett finns mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vid reglering av sådana klausuler behöver normgivare inte bara ta ställning till vilka ramar som ska gälla för användning av konkurrensklausuler, utan även till hur man bäst uppnår efterlevnad av dessa ramar.

Konkurrensklausuler i anställningsförhållanden synes vara ett ständigt aktuellt tema, men får i dagens informationssamhälle beskrivas som högaktuellt: Investeringar i information, kunskap och relationer har fått en allt större betydelse för verksamheter i konkurrenshänseende, samtidigt som arbetstagare allt oftare är ”bärare” av sådana investeringar och har blivit mer rörliga både inom och utanför arbetsmarknaden. Denna utveckling har medfört att arbetsgivares incitament att skydda verksamheten genom att använda konkurrensklausuler har ökat. Undersökningar tyder också på att såväl bruket som missbruket av sådana klausuler har ökat. Eftersom konkurrensklausuler hämmar rörligheten på arbetsmarknaden, har klausulerna samtidigt blivit mer kännbara för arbetstagare och fått en större inverkan på samhället i stort. Dessutom indikerar senare års forskning från framförallt USA, bland annat att klausulerna inte nödvändigtvis främjar innovation i samhället. Mot denna bakgrund, har konkurrensklausuler under de senaste åren varit föremål för förnyad debatt och regleringar av sådana klausuler har varit föremål för översyn och ändringar i flera rättsordningar. Nya regleringar på området infördes i de skandinaviska länderna kring årsskiftet 2015/2016.

Analysen i avhandlingen tar sin utgångspunkt i rättsordningarna i Sverige, Norge och Danmark, men på valda ställen görs även utblickar mot rättsordningarna i framförallt Storbritannien och USA. Avsikten med dessa utblickar är att sätta de skandinaviska regleringarna av konkurrensklausuler i ett bredare perspektiv, genom att illustrera hur samma eller liknande dilemman avseende sådana klausuler har hanterats i andra rättssystem. Målet med analysen är att konkretisera grunderna för normgivares ställningstaganden i vissa principiella och regulatoriska frågor om konkurrensklausuler, samt att belysa några konsekvenser av dessa ställningstaganden för berörda aktörer. Avsikten med avhandlingen är således vare sig att behandla alla sidor av konkurrensklausuler eller att i detalj redogöra för innehållet i materiell rätt.

Kontakt

Seniorkonsulent Mona Østvang Ådum
 

Retningslinjer for midtveisevaluering

 

Publisert 2. mai 2022 14:37 - Sist endret 6. mai 2022 12:40