Arbeidsrettslige ressurser på nett

Her følger et utvalg av lenker relevante for arbeidsrettsfaget. Det finnes flere relevante lenker under de lenker det vises til her.

Norsk Arbeidsrettslig Forening (NARF)

En forening som har som formål å fremme interessen for og kjennskap til arbeidsrettsfaget og arbeidsrettslige spørsmål. Foreningen er også åpen for studenter.

 

Norsk arbeidslivsforum (NALF)

En forening som har som formål å fremme tverrfaglig utveksling av kunnskap, informasjon og forskning om arbeidslivsspørsmål.

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)

Arbeidsmiljø og sikkerhet
Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen, som har saksfeltene individuell og kollektiv arbeidsrett, bedriftsdemokrati, mv.

 

Stortinget

Nettsidene gir god oversikt over behandlingsgangen og status i lovsaker og enkel tilgang til lovforarbeidene på ulike trinn i nyere lovgivning.

 

Arbeids- og sosialkomiteen

 

Norske forarbeider og stortingsdokumenter på nett

Nå finnes alle stortingsdokumenter og nesten alle forarbeider på nett. Denne bloggposten gir deg søketips til hvordan du kan finne forarbeider(og stortingsdokumenter) via forskjellige nettsider og databaser.

 

Norges offentlige utredninger (NOU-er)

 

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Lovdata

Nettsider for rettslig informasjon.

 

Arbeidsretten

Domstolens nettsider med direkte tilgang til dommer mv.

 

Høyesterett

Domstolens nettsider med direkte tilgang til dommer mv.

 

Norsk Labour Start

Nettsider med daglig oppdatert informasjon om nyheter på arbeidslivets område. 

 

Norsk fagbevegelse

Norske arbeidsgiverorganisasjoner

Hovedavtalene LO–NHO fra 1935

 

EIROnline

EUs byrå for forbedring av arbeidsvilkår.

 

Fafo Østforum

Nettsider om arbeidsinnvandring.

 

Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami)

Det nasjonale kunnskapsorganet innen arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet.

 

Juridisk nettviser

Emneportal for juridiske nettresurser.

 

Arbetsrättsportalen

Portalen er et nordisk samarbeidsprosjekt med formål til å tilby et forum for kunnskaps- og erfaringsutbytte mellom forskning og praktisk virksomhet over nasjonsgrensene.

 

Arbetsliv i Norden

Nettavis.

 

EU Labour Law Documentation

Nettstedet gir direkte inngang til samlinger av instrumenter, forarbeider, mv., på området.

 

EU anti-discrimination legislation

Nettsiden gir direkte inngang til samlinger av instrumenter, forarbeider, mv., på området.

 

EUR-Lex 

Hoveddatabasen for EU-rettslig materiale.

 

EU-domstolen

Direkte lenke til domstolens hjemmesider med søkeskjema, bibliografi, mv.

 

EFTA-domstolen

Søkeformular for avgjørelser i EFTA-domstolen.

 

European Trade Union Confederation (ETUC)

Europeisk fagforening

 

ETUI (The European Trade Union Institute)

Oberoende forskningsinstitution inom ETUC.

 

BusinessEurope

Europeisk arbeidsgiverorganisasjon.

 

British and Irish Legal Information Institute

BAILII er en base av rettsinformasjon for Storbritannia, Nord-Irland og Irland (à la norske Lovdata), og lenker til lignende informasjonsressurser i en rekke land, også utenfor Europa.

 

German Law Journal

German Law Journal er et rent elektronisk tidsskrift. Lenkesiden gir inngang til rettslige informasjonsdatabaser over et bredt spekter, inklusive domstoler i Tyskland USA og Europa, tidsskrifter og aviser.

 

Europarådet

Europarådets hovedside med lenker videre til traktatdatabasen, Menneskerettighetsdomstolen, Sosialpaktkomitéen og andre kontroll- og policyorganer.

 

Menneskerettighetsdomstolen

Domstolens nettsider med domstolens søkbare database (HUDOC)

 

Den europeiske sosialpakt

Disse nettsider gir tilgang til den søkbare databasen, også i UDOC, og direkte til avgjørelser i, og oversikt over verserende, organisasjonsklagesaker, årlige rapporter om kontroll av medlemsstater, samt n nyere nasjonale rapporter.

Regjeringen om den europeiske sosialpakt

 

ILO Labordoc

Tilgang til omfattende ILO-publikasjoner.

 

ILOEPLex

Rettslig informasjon om midlertidige ansettelseskontrakter og arbeidsgivers oppsigelse.

 

NORMLEX

NORMLEX er en hovedkilde til ILOs regelverk – konvensjoner, rekommandasjoner, osv. – og til praksis fra ILOs kontrollorganer, uttalelser om statenes oppfyllelse av sine forpliktelser og om klagesaker, Dessuten er NORMLEX en sentral kilde til nasjonal arbeidsrettslig lovgivning i en rekke land.

 

EØS-EU-basen

Inneholder offisielle oversettelser av rettsakter innlemmet i EØS-avtalen, samt EU/EØS-terminologi på norsk, engelsk og fransk.

 

EØS-notatbasen

Med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen. .

 

FN-database

Disse nettstedene gir inngang til et vell av materiale om FN, folkerett, menneskerettigheter, mv.

 

Norske lover på annet språk

 

Nordisk rett

Dette nettstedet fokuserer på språkressurser, men vill bygges ut til en nordisk rettslig nettportal. Siden drives av Erik Røsæg.

 

Publisert 12. nov. 2009 11:45 - Sist endret 29. aug. 2022 13:16