English version of this page

Forum for Juss og Samfunnsvitenskap

Det juridiske fakultet ved universitetet i Oslo er Nordens mest tverrfaglige fakultet. Fakultetet er vertskap for IKRS, SMR og Pluricourts. Samtidig har den juridiske utdannelsen og forskningstradisjonen ved fakultetet i overveiende grad fokusert på tradisjonell juridisk metode. Foto: privat.

Om gruppen

Forum for Juss og Samfunnsvitenskap støtter og videreutvikler bruk av samfunnsvitenskapelige metoder og teorier for studiet av retten og rettslige aktører. Forumets formål er gjøre juridisk fakultet ledende  på empirisk rettsforskning og undervisning. Forumet skal samtidig være en møteplass for forskere ved UiO og andre institusjoner.

I løpet av de siste tiårene har teorier og metoder fra samfunns-forskningen blitt brukt til  å svare på tradisjonelle doktrinære spørsmål og for å studere retten og rettslige institusjoner og aktører som forskningsobjekt. Det samfunnsvitenskapelige perspektivet forklarer  rettslige fenomens opprinnelse og struktur. Empiriske metoder konseptualiserer, beskriver, tolker og predikerer utfallet av rettslige diskurser og prosesser. Empiriske metoder gjør retten og rettslige aktører til gjenstand for kritisk analyse og bidrar med en teoretiske og empirisk basert tilnærming for rettslige reformer og endringer i politikk.

Interesseområder

Forskningsgruppen skal bidra til å fremme mangfoldet og kvaliteten på ulike teorier, metoder og perspektiver snarere enn å fremme særskilte tilnærminger til empirisk rettsforskning.

Relevante disipliner innbefatter blant annet

 • Rettssosiologi
 • Kriminologi
 • Antropologi
 • Statsvitenskap og internasjonale relasjoner
 • Økonomi
 • Sosialpsykologi
 • Historie

Relevante metoder omfatter for eksempel

 • kvantitative metoder (inkludert regresjon og sosial nettverksanalyse),
 • kvalitative metoder, eksperimentelle metoder,
 • deltagende observasjon,
 • arkivanalyse,
 • dokument analyse (kvantitative, kvalitativ og automatisert) og ulike metoder som behandler juridiske doktriner som data.

Ressurser

 • Forskningsgruppen planlegger 4-5 seminarer hvert semester for å fremme bruken av  nye metoder for datainnsamling, samt bidra til en mer kritisk juridisk diskusjon om datainnsamlingsmetoder. Seminarene vil fokusere på diskusjon av akademiske arbeider, eller spesifikke disipliner og teorier.
 • Forskningsgruppen  vil utvikle læringsopplegg for jusstudenter, fakultetet og andre. 
 • Forskningsgruppen  vil fremme bruk av og refleksjon om empirisk rettsforskning i norske  juridiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrift.
 • Forskningsgruppen vil utvikle forskningssøknader alene og i samarbeid med øvrige forskningsgrupper ved fakultetet.
 • Medlemmer av forskergruppen deltar  på internasjonale konferanser (Law and Society, AAA, ISA, CELS).
 • Forskergruppen koordinerer det tverrfakultære prosjektet Nordic Branding som undersøker hvordan ideer om den norske samfunnsmodellen har oppstått. 
 • Medlemmer av forskergruppen vil fortsette pågående arbeid med å utvikle og harmonisere kvantitative og kvalitative databaser
Publisert 11. jan. 2017 09:54 - Sist endret 15. feb. 2022 16:01