Menneskerettigheter i grunnloven

Innledning ved professor Janne Haaland Matlary, medlem av Stortingets mennskerettsutvalg.

Deltagelse forutsetter påmelding per e-post til Øyvind Henden.

Stortingets presidentskap besluttet 18. juni å oppnevne et menneskerettighetsutvalg for å utrede og fremme forslag til en begrenset revisjon av Grunnloven med det mål å styrke menneskerettighetenes stilling i Grunnloven.

Utvalgets arbeid inngår som en del av Stortingets forberedelser i anledning Grunnlovens 200 års jubileum i 2014. Utvalgets arbeid skal ferdigstilles innen. 1. januar 2012.

Nedenfor følger oversikt over utvalgets medlemmer og mandat:

Mandat for utvalget:

«Stortingets presidentskap oppnevner et utvalg som skal utrede og fremme forslag til en begrenset revisjon av Grunnloven med det mål å styrke menneskerettighetenes stilling i nasjonal rett ved å gi sentrale menneskerettigheter Grunnlovs rang. Utvalgets arbeid inngår som en del av Stortingets forberedelser i anledning Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014.

Grunnloven regulerer enkelte grunnleggende menneskerettigheter. Dagens tradisjon med enkeltrevisjoner av bestemmelser gjør at både tema og innfallsvinkel kan virke nokså tilfeldig. For behandling i kommende periode foreligger det flere grunnlovsforslag blant annet om diskriminering, retten til bolig og rett til asyl.

Det er derfor nødvendig å se de ulike grunnlovsbestemmelsene om menneskerettigheter i en sammenheng med tanke på en opprydding i og tilpassing av Grunnloven til dagens forhold. Grunnloven § 110 c lyder. «Det paalegges Statens myndigheder at respektere og sikre menneskerettighederne. Nærmere bestemmelser om gjennomførelsen af Traktater herom fastsættes ved lov.»

Norge har inkorporert en rekke internasjonale menneskerettskonvensjoner i sin lovgivning som i dag har forrang i forhold til annen lovgivning, hvis det er motsetning. Det er derfor viktig at det blir foretatt en prinsipiell og samlet vurdering av menneskerettighetenes plass i Grunnloven, hvor også forholdet til menneskerettslovens forrangsregel og spørsmålet om rettighetene skal kunne påberopes for domstolene, trekkes inn.

Hensikten med gjennomgangen vil være å sikre de allmenngyldige menneskerettsprinsippene i Grunnloven, og ikke få en opplisting av enkeltrettigheter, som naturlig hører hjemme i ordinær lovgivning.

Utvalget vurderer på dette grunnlag hvordan Grunnlovens vern av menneskerettighetene bør utformes.

Det forutsettes at den politiske avtalen som ble inngått mellom de sju partiene på Stortinget 10. April 2008 om staten og Den norske kirke (jf Innst. S. nr. 287 (2007–2008)) ligger til grunn for utvalgets arbeid.

Forslag til nye bestemmelser skal ta utgangspunkt i norsk grunnlovstradisjon, og dagens grunnlov skal være retningsgivende med hensyn til tekstens omfang, utforming, struktur og inndeling. Utvalget kan foreslå nødvendige redigeringsmessige endringer som følge av de materielle endringer som foreslås.

Utvalgets rapport avgis til Stortingets presidentskap innen 1. januar 2012.»


Medlemmer:

1. Inge Lønning, tidligere stortingsrepresentant (leder)
2. Carl I. Hagen, tidligere stortingsrepresentant
3. Kari Nordheim-Larsen, fylkesmann i Telemark (fram til oktober 2009: Grete Faremo)
4. Jan Erik Helgesen, førsteamanuensis ved Norsk senter for Menneskerettigheter (SMR), Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
5. Hilde Indreberg, høyesterettsdommer
6. Pål W. Lorentzen, advokat
7. Janne Haaland Matlary, professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Grete Faremo trådte ut av utvalget etter at hun ble utnevnt til statsråd i oktober 2009. I hennes sted ble Kari Nordheim-Larsen, fylkesmann i Telemark, oppnevnt som nytt medlem i utvalget.


 

Publisert 3. feb. 2011 15:18 - Sist endret 22. mai 2018 09:17