Bidragsytere Grunnlovseminaret


Eirik Møse
Foto: hoyesterett.no

Erik Møse er dommer i Høyesterett. Han er jurist og har tidligere vært dommer i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) og dommer/president for FNs straffedomstol i Rwanda.


Foto: stortinget.no
Foto: stortinget.no

Jette Christensen er stortingsrepresentant med sete i utenriks- og forsvarskomiteen. Hun har studert statsvitenskap og har tidligere sittet i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Hun var saksordfører for komiteens innstilling til Stortinget om de nye rettighetene i Grunnloven 2014.


Foto: stortinget.no
Foto: stortinget.no

Carl I. Hagen er vararepresentant til Stortinget og medlem av Oslo bystyre. Han var i en årrekke formann for Fremskrittspartiet med fast plass på Stortinget fra 1981 til 2009. Han har vært visepresident i Stortinget og har initiert flere grunnlovsendringer. Hagen var medlem av Menneskerettighetsutvalget.


Foto: UiO
Foto: UiO

Janne Haaland Matlary er professor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo og professor II ved Forsvarets Høgskole. Hun er statsviter med doktorgrad i internasjonal politikk og tidligere statssekretær i Utenriksdepartementet. Matlary var medlem av Menneskerettighetsutvalget.


Foto: UiO
Foto: UiO

Jan Helgesen er emeriti ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han er jurist og Norges representant til Veneziakommisjonen (Europarådets grunnlovskommisjon). Helgesen var medlem av Menneskerettighetsutvalget og mottok i 2017 Juristforbundets rettssikkerhetspris. Han er også styremedlem i NIM.


Foto: UiO
Foto: UiO

Hans Petter Graver er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han er jurist med doktorgrad i den juristskapte virkelighet. Han er tidligere dekan ved fakultetet og har vært advokat hos Regjeringsadvokaten. Han har ledet en rekke lovutvalg og uavhengige granskningskommisjoner. Graver ledet arbeidet med språkreformen i Grunnloven 2014.


Foto: UiO
Foto: UiO

Ola Mestad er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han er jurist med doktorgrad om force majeure og har tidligere jobbet som privatpraktiserende advokat. Mestad har ledet Etikkrådet til Statens pensjonsfond utland og er redaktør av den kommende Historisk Kommentarutgave til Grunnloven.


Foto: UiO
Foto: UiO

Gentian Zyberi er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han er jurist med doktorgrad i internasjonal rett fra Utrecht og leder for Senter for Menneskerettigheter. Zyberi er medlem av FNs menneskerettighetskomité.


Foto: UiO
Foto: UiO

Anders Løvlie er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han er jurist med doktorgrad i fastlegging av fakta for domstolene og har tidligere jobbet som forsvarsadvokat og musiker. Løvlie ledet sekretariatet for Straffeprosesslovutvalget.


Foto: regjeringsadvokaten.no
Foto: regjerings-advokaten.no

Fredrik Sejersted er regjeringsadvokat. Han er jurist med doktorgrad i Stortingets kontroll med regjeringen. Han har tidligere vært professor og leder for Senter for Europarett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Sejersted var medlem av Frøiland-utvalget om Stortingets kontrollfunksjon.


Foto: ldo.no
Foto: ldo.no

Hanne Bjurstrøm er likestillings- og diskrimineringsombud. Hun er jurist og tidligere statsråd. Hun har vært advokat hos Regjeringsadvokaten og i privat praksis. Bjurstrøm har vært Norges forhandlingsleder i klimaforhandlingene.


Foto: barneombudet.no
Foto: barneombudet.no

Inga Bejer Engh er barneombud. Hun er jurist og har jobbet som politiadvokat i Asker og Bærum politidistrikt og som dommerfullmektig i Drammen tingrett og Oslo tingrett. I tillegg har hun tolv år bak seg som statsadvokat i Oslo statsadvokatembeter.


Foto: riksadvokaten.no
Foto: riksadvokaten.no

Knut Erik Sæther er assisterende riksadvokat. Han er jurist og har tidligere jobbet i Lovavdelingen og hos Kommuneadvokaten i Oslo. Sæther ledet arbeidet med straffeloven 2005.


Foto: UiO
Foto: UiO

Sofie Høgestøl er lektor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun er jurist med doktorgrad i internasjonale straffedomstoler. Høgestøl er varamedlem til Nobelkomiteen.


Foto: Millimeterpress
Foto: Millimeterpress

Christoffer Conrad Eriksen er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han er jurist og filosof med doktorgrad om EU-rettens begrensninger for forvaltningens skjønnsutøvelse og har tidligere jobbet som privatpraktiserende advokat. Eriksen var medlem av Libya-utvalget.


Gro Nystuen
Foto: nhri.no

Gro Nystuen er seniorrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter. Hun er jurist med doktorgrad i internasjonale menneskerettigheter i konflikter og fredsavtaler. Hun er tidligere førsteamanuensis ved Senter for Menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Nystuen ledet Holgersen-utvalget og har tidligere ledet Oljefondets Etikkomité.


nhri.no
Foto: nhri.no

Adele Matheson Mestad er konstituert direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter. Hun er jurist og har tidligere jobbet som advokat hos Regjeringsadvokaten. Mestad er oppnevnt mekler hos Riksmekleren og har tidligere også jobbet i påtaleenheten i straffedomstolen etter folkemordet i Rwanda (ICTR).


nhri.no
Foto: nhri.no

Anine Kierulf er fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter. Hun er jurist med doktorgrad om domstolenes prøvingsrett og har tidligere jobbet som privatpraktiserende advokat. Kierulf er tildelt flere priser for sin formidling av ytringsfrihet og menneskerettigheter, herunder Norges forskningsråds formidlingspris.


Foto: Millimeterpress
Foto: Millimeterpress

Benedikte Moltumyr Høgberg er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun er jurist med doktorgrad i tilbakevirkende lover og har tidligere jobbet som privatpraktiserende advokat. Høgberg var fagsekretær for Menneskerettighetsutvalget.

Publisert 19. mars 2019 14:58 - Sist endret 30. apr. 2019 08:45