English version of this page

Forskergruppe for Konstitusjon og Rettigheter (KoR)

Forskergruppen arbeider med norsk konstitusjonell rett og tenkning, og undersøker samspillet nasjonale og internasjonale utviklingstrekk har med Grunnloven.

Norges grunnlov

Foto: Wikimedia Commons / Nasjonalbiblioteket (utsnitt)

Formål

Forskergruppens formål er å etablere gode betingelser for forskning og dialog innen konstitusjonell rett, samt legge til rette for at ulike perspektiver innen konstitusjonell tenkning, også fra andre fagområder, kan brytes mot hverandre på en inkluderende og konstruktiv måte.

Forskning

Forskningsaktiviteten relaterer seg til utvikling, tolkning og påvirkning av norsk konstitusjonell rett, herunder den rettslige og samfunnsmessige rolle Grunnloven som helhet spiller i dag. Forskergruppen vil bl.a. styrke og etablere nye forskningsprosjekter på de områdene hvor Grunnloven er endret den senere tid, inkludert de nye bestemmelsene om menneskerettigheter.

Disse endringene vil bl.a. ses i lys av internasjonale menneskerettigheter og i lys av de konstitusjonelle regler som ikke har vært gjenstand for endring. Forskergruppen vil samtidig åpne for større vektlegging av empirisk forskning enn det som tidligere har preget norsk statsrett, herunder forskning om hvordan statsmaktene utfører sin kompetanse etter konstitusjonen.

Forskergruppen vil videre trekke internasjonale konstitusjonelle teorier og rettsfilosofiske perspektiver inn i gruppens virksomhet. Hensikten er å lese nasjonale utviklingstrekk i lys av konstitusjonelle teorier både nasjonalt, skandinavisk og internasjonalt. Det tas sikte på å etablere og videreutvikle eksisterende forskningsprosjekter som knytter konstitusjonelle teorier an til den norske Grunnloven.

 

Publisert 2. feb. 2017 14:33 - Sist endret 17. sep. 2018 11:59