Tredjemannsvern i markedsretten

Forskergruppen marked, innovasjon og konkurranse ønsker velkommen til halvdagsseminar.

Åpent for alle interesserte. 

Bildet kan inneholde: Hus, Hjem, Eiendom, Bygning, Estate.

Professorboligen

Om temaet

Konkurs og trepartskonflikter reiser kompliserte spørsmål i immaterialretten og konkurranseretten. Hva skjer med en overdratt opphavsrett når erververen går konkurs? Og hvordan kan overtredelser av konkurransereglene håndheves når foretaket går konkurs? Kan immaterialrettigheter ekstingveres eller tapes ved passivitet? Og hva kreves eventuelt for å få rettsvern for en overdragelse?

Program

Kl. 08.45 - Kaffe/te

Kl. 09.00 - Hovedtema: Konkurs

Opphavsrettens stilling ved konkurs hos rettighetserverver

Rådgiver Merete Endestad, Universitetet i Bergen.

Spørsmålet om i hvilket omfang opphavsretten har gått over til rettighetshaver er avgjørende for om konkursboet kan disponere over rettigheten ved blant annet å overdra den videre til tredjepart, uten først å tre inn i kontrakten med opphaveren. Endestad tar også opp hvorvidt opphaveren kan kreve rettighetene tilbakeført til seg ved konkurs hos rettighetserverver og i hvilken grad opphaver kan begrense boets rett til å disponere over rettigheten ved rettighetserververs konkurs. Problemstillingene belyses blant annet med Flimmer Film konkursen.

Konkurranserett vs. falittforetak

Professor Erling Hjelmeng og professor Eirik Østerud, Universitetet i Oslo

Såkalte 'failing firms' er opphav til en rekke materielle og prosessuelle konkurranserettslige problemstillinger. Erling Hjelmeng og Eirik Østerud vil presentere praktiske konkurranserettslige spørsmål forbundet med 'failing firms' og konkurstilfeller. Innlederne vil også sammenholde Konkurransetilsynets vedtakspraksis med EU-/EØS-konkurranserettens løsninger.

Kl. 10.45 - 11.15 - Kaffe/te

Kl. 11.00 - Hovedtema: Ekstinksjon av immaterialrettigheter

Tap av immaterialrettigheter ved passivitet

Førsteamanuensis Harald Irgens-Jensen, Universitetet i Oslo

Som andre formuesrettigheter kan også immaterialrettigheter falle bort ved passivitet. Varemerkeloven har for eksempel enkelte bestemmelser om dette. Men i hvilken grad kan man sette opp retningslinjer for når passivitet vil føre til bortfall av immaterialrettigheter på ulovfestet grunnlag? 

Rettsvern for delvis og hel overdragelse av immaterielle rettigheter

Stipendiat Morten Smedal Nadheim, Universitetet i Oslo

Foredraget problematiserer rettsvernsspørsmålene knyttet til immaterielle rettigheter, herunder når partene oppnår rettsvern for sine ytelser ved delvis og hel overdragelse av varemerker og patenter. Når det gjelder varemerker er det foreslått nye kollisjonsregler i høringsnotatet om gjennomføring av nytt varemerkedirektiv (2015/2436), og i foredraget vil det bli redegjort for disse.

Kl. 12.30 - Lunsj

Kontakt

Førsteamanuensis Inger Berg Ørstavik

Publisert 12. mars 2019 14:47 - Sist endret 7. feb. 2020 14:17