English version of this page

Forskergruppe i migrasjonsrett

Forskergruppen i migrasjonsrett har som mål å løfte migrasjonsretten.

Bildet kan inneholde: vann, skygge, skumring, etterglød, solnedgang.

Illustrasjonsfoto. Foto: Safwan Mamud, Unsplash

Ved å samle fakultetets migrasjonsrettslige forskning skal forskergruppen bidra til å utvikle ny migrasjonsrettslig kunnskap. Fakultetet har en lang tradisjon med migrasjonsforskning og forskergruppen bygger videre på dette faglige og samarbeidsmessige grunnlaget.

Om gruppen

Forskergruppen i migrasjonsrett vil videreutvikle analyser av rettslige problemstillinger knyttet til migrasjon med utgangspunkt i norsk, nordisk og internasjonal rett. Et felles forskningsmiljø skaper gode forutsetninger for å møte behov for forskning innen migrasjonsrett. Retten er i rask utvikling, og det er stort behov for forskning som bidrar til å artikulere og teoretisere de overordnede trender. Forskningsspørsmålene som behandles i forskergruppen i migrasjonsrett vil kunne gi viktige bidrag her.

Gruppen har som mål å gi de migrasjonsrettslige spørsmålene økt status i akademia, hvilket kan bidra til et større interesse for disse spørsmålene fra flere forskere og studenter. Fakultetets forskning er også viktig for en rekke norske kunnskapsanvendere. Forskningsgruppen vil bidra økt kunnskap hos lovgiver, rettsanvender og andre berørte parter om hvordan migrasjonsretten skal tolkes, forstås og tillempes.

Migrasjonsretten – på tvers av landegrenser og tradisjonelle fagområder

To kjennetegn ved migrasjonsretten er nettopp at den i sin natur krysser både landegrenser og tradisjonelle fagområder. Innslaget av internasjonal rett er av stor betydning, og migrasjonsretten inkluderer blant annet i folkerett, offentlig rett, EU-rett, forvaltningsrett, prosessrett og arbeidsrett. Forskergruppen fokuserer dermed på migrasjon i bred forstand.

Som fenomen er migrasjon mangefasettert med rettslige, sosiale, demografiske, politiske og økonomiske aspekter. Ikke minst er migrasjon et svært omdiskutert tema, som på et dypere plan aktualiserer spørsmål om grunnleggende vurderinger, om ekskludering og inkludering, og om menneskers grunnleggende rettigheter. På et internasjonalt plan er migrasjonsforskning et veletablert forskningsområde innenfor rettsvitenskap og andre disipliner. Også i Norge finnes det migrasjonsforskning innenfor flere vitenskapelige disipliner og tverrfaglige satsninger, og forskergruppen vil sørge før å opprettholde kontakt med disse.

Tematiske satsninger

Et formål med gruppen er å bygge på og styrke samarbeidet på tvers av fakultetet, og å gjøre migrasjonsrett mer sentralt for problemstillinger langt utenfor det som vanligvis forbindes med migrasjon. Eksempler på områder med potensiale for styrking av det migrasjonsrettslige perspektiver:

Arbeidsrett: Arbeidstakermobilitet er en sentral del av det norske arbeidslivet, og et viktig grunnlag for endringer i regulering av det norske arbeidslivet. Fakultetet har allerede deltatt i forskning på dette som har inngått som et kunnskapsgrunnlag for norske myndigheter, men fakultetet har et potensiale til å bli enda sterkere på dette området.

Miljørett: De siste 10 årene har ca. 25 mill årlig blitt internflyktninger grunnet klimarelaterte katastrofer. I tillegg kommer dem som krysser landegrenser på grunn av vedvarende tørke og ødelagt livsgrunnlag. Når havnivået stiger, risikerer flere land at territoriet deres regelrett forsvinner. Dette vil stille det internasjonale samfunnet og nasjonalstater overfor store utfordringer i årene som kommer og vil skape behov for forskningsbasert kunnskap.

Selskapsrett: Internasjonale og nasjonale organer setter i økende grad selskapers ansvar for utnytting av migranters arbeid. Utnytting av arbeidstakere i andre land er noe som i dag inngår som tema i for eksempel SMART, men også spørsmålet om utnytting av migranter her i Norge hører også hjemme i skjæringsfeltet mellom migrasjonsrett og selskapsrett.

Se også Forskergruppens engelske nettsider.  

Emneord: Flyktningerett
Publisert 25. nov. 2019 16:37 - Sist endret 19. nov. 2021 13:28