Naturressurs-webinar: Bioøkonomien - "den nye oljen"

I dette webinaret vil vi presentere hovedtrekk i rettshistorien for virkemiddel som har hatt som siktemål å omfordele verdier fra henholdsvis vannkraft- og petroleumsnæringen.

Særlig vil vi peke på rettslige utfordringer for å videreføre disse virkemidlene eller overføre virkemiddel til nye sektorer.

Bioshare – Bioøkonomien som “den nye oljen”. Fordeling av goder fra naturressurser i framtidas velferdsstat

Finansiert av Norges forskningsråd 2019 – 2022

Naturressurslunsjen inngår i seminarprogramet klokka 12-13

Webinaret er gratis og vil foregå digitalt via Microsoft Teams - påmelding er nå stengt, kontakt post@ruralis.no for mer informasjon.

Program

Velkommen og introduksjon ved prosjektleder Katrina Rønningen, Ruralis

Tilbake til grunnrentelandet. 
Eirik M. Fuglestad og Reidar Almås, Ruralis

Hvilke argument hadde lovgiverne for fordeling av grunnrenten i lovgivningen om vannkraftutbygging? Hvordan kan argumentene være relevante idag?  
Katrine Broch Hauge, Universitetet i Oslo

Den nye oljen. Er det rimelig å forvente at de nye sektorene kan frembringe grunnrente og medfølgende skatteinntekter på linje med de som Norge har hatt fra oljevirksomheten? 
Jonathon Moses, NTNU, og Anne Margrethe Brigham, Ruralis

Petroleumsgivningen og kravet om bruk av norske ressurser, selskaper og arbeidskraft. 

Bioøkonomien pekes gjerne på som «den nye oljen» - altså en av næringene som skal bære bortfallet av oljeinntekter og petroleumsnæringens etterspørsel etter arbeidskraft, og ikke minst bidra til å sikre fremtidens velferdsstat.

Prosjektet «Bioshare» undersøker hvordan man kan bygge på erfaringene fra vannkraftproduksjonen og oljeproduksjonen for å regulere bioøkonomien.

Hvordan skal vi fordele verdiene som vil komme fra naturressurser i framtida? Hva skal vi leve av når oljen tar slutt? Kan vi lære noe om dette fra fortida?  I dette webinaret ser vi på retts- og idé- historien til prinsippet om skatt på grunnrente, vi peker på rettslige og samfunnsmessige utfordringer for overføring av slike prinsipp til nye sektorer. 

Collage: Colourbox/Odd Roger K. Langørgen

Dagens velstand og omfattende offentlige velferdsstat er i stor grad basert på reguleringer som sikrer at verdiskapingen kommer felleskapet til gode. I en særstilling her står fordelingsregimene som er bygd opp rundt vannkraftproduksjonen og oljeproduksjonen. Bioøkonomien er en av næringene som pekes på som «den nye oljen» – altså en av næringene som skal bære bortfallet av oljeinntekter og petroleumsnæringens etterspørsel etter arbeidskraft. 

Forskningsprosjektet «Bioøkonomien som “den nye oljen”. 
Fordeling av goder fra naturressurser i framtidas velferdsstat («Bioshare») undersøker (om og) hvordan man kan bygge på erfaringene fra vannkraftproduksjonen og oljeproduksjonen for å regulere bioøkonomien, inkludert havbruk og bioprospektering. 

I dette webinaret presenterer vi funn fra Bioshare som gir innsikt i hvordan skatt på grunnrente tidligere har blitt brukt, om hvilke teoretisk grunn dette står på, og hva som er de viktigste utfordringene for framtidas ressursforvaltning. Funnene som blir presentert peker også på mulige løsningsforslag på forvaltningspolitikken knyttet til naturressursene. 

 

 

 

 

 

Arrangør

Forskergruppe for naturressursrett, Nordisk institutt for sjørett og Ruralis
Emneord: Bioøkonomi
Publisert 19. feb. 2021 16:13 - Sist endret 28. mai 2021 09:37