Emner for masteravhandling

Her finner du forslag til titler for masteravhandlingen innenfor disse temaene: Plan og bygningsrett, miljørett, tingsrett, eiendomsrett og ekspropriasjonsrett, og havrett/sjørett.

 

Plan- og bygningsrett

Emne                                 Oppdatert Kontaktperson
Konsekvensutredninger (egner seg for gruppe- og deloppgave): 11.02.2019 Endre Stavang/ Nicolai Winge
 • Plan- og bygningsloven setter krav om konsekvensutredning for planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø- og samfunnsinteresser. Langt mer detaljerte regler er gitt i forskrift om konsekvensutredninger av 2017. Forskriften er den syvende av sitt slag, og de mange revisjonene skyldes blant annet at norsk rett ikke har vært i samsvar med de minstekrav EU-direktivene fastsetter. Det er en rekke rettslige spørsmål knyttet til konsekvensutredninger som er egnet for 30- og 60-studiepoeng masteroppgaver.
 • Noen aktuelle temaer er:
  • Når skal en plan eller et tiltak konsekvensutredes?
  • Nærmere krav til innhold i konsekvensutredninger
  • Krav om utredning av alternativer
  • Krav om utredning av økologisk kompensasjon
  • Følgende av manglende eller mangelfull konsekvensutredning, i lys av forvaltningsloven § 41 og høyesterettspraksis.
  • Norsk rett og forholdet til EU-direktivenes minstekrav
  • Konsekvenser for ikke å følge råd som fremkommer i konsekvensutredning
  • Verdsetting av konsekvenser
  • Nøytralitetskrav ved utarbeidelse av konsekvensutredninger - en objektiv vurdering eller et bestillingsverk?
   

Planlegging og privatrettslige forhold:

 • I arealforvaltningen er det en rekke problemstilling som oppstår i skjæringsfeltet mellom offentligrett og privatrett. Det følger av plan- og bygningsloven § 21-6 at kommunene ikke skal ta hensyn til privatrettslige forhold. Allikevel kan hensynet til naboer og andre rettighetshavere innebære begrensninger for utnyttelse av arealer.   
 • Planlegging i sjø. Plan- og bygningsloven setter krav om at alle kommuner skal ha en arealplan for hele kommunen. Dette aktualiserer spørsmål om det foreligger plikt til planlegging i sjø, hvordan planleggingen eventuelt skal gjennomføres og hvem som eier sjøen.
11.02.2019 Endre Stavang/ Nicolai Winge
Miljøorganisasjoner som forslagsstiller i reguleringsplaner. 11.02.2019 Endre Stavang/ Nicolai Winge
Grensedragningen mellom habilitet, vennetjenester og korrupsjon i plan- og bygningsretten. 11.02.2019 Endre Stavang/ Nicolai Winge
Kjøp og salg av utbyggingsrettigheter som reguleringsidé. 11.02.2019 Endre Stavang/ Nicolai Winge
Bruk av gebyrer i forvaltningen. 11.02.2019 Endre Stavang/ Nicolai Winge

Utbyggingsplaner og områderegulering – hvem forvalter arealene? Planlegging er et offentligrettslig styringssystem. Allikevel blir 9 av 10 reguleringsplaner initiert av private forslagsstillere.

 • Plan for hytteutbygging
 • Statlig plan
 • Regional planlegging
11.02.2019 Endre Stavang/ Nicolai Winge

Miljørett

Emne                                                             Oppdatert Kontaktperson

Grunnloven § 112

 • En symbolerklæring eller en rettslig skranke for myndighetsutøvelsen?
 • Utslipp fra petroleums som stammer fra Norge – andre steder i verden.
  • Om ordinær lovtolkning og betydningen av internasjonal og komparativ rett (for eksempel Australia).
  • Er rettskildelæren i utvikling?  Hvordan gjøre konvensjoner og internasjonal rett relevant når det ikke kan påvises klart konvensjonsbrudd? Presumsjonsprinsippets betyding.
 • Petroleumsrettens utredningskrav, må miljøspørsmål utredes og hvilken vekt har miljøhensyn?  «Pakkeløpet» i konsesjonssystemet og § 112
 • Allmenningsretten - hva kan allmenningsretten si om fortolkningen av § 112?
  • Alle almenningsberettigede må begrense seg av hensyn til øvrige og de som kommer etter, dette er godt forankret i spredt lovgivning, og også fra tidligere tider i bondekulturen.
 • Hva er egentlig en standard? Er menneskerettighetslærens proporsjonalitetsprinsipp en rettslig standard? (Se artikkel fra Theng og nærmere litteratur fra Knoph).
 • Føre-var prinsippet og § 112. Innebærer lovfesting av at etterslektens interesser skal ivaretas, et styrket føre-var-prinsipp?
 • Retten til miljø – en ressurskamp. (Særlig om de mange paralleller i historien).
11.02.2019 Endre Stavang/ Nicolai Winge
Ansvarssubjektet for forurensning, særlig om opprydding av forurensning og avfall som tidligere var lovlig. 11.02.2019 Endre Stavang/ Nicolai Winge

Overprøving og kontroll i plan- og ressursforvaltningen:

 • Domstolenes og sivilombudsmannens rolle i miljøforvaltningen.
 • Behov for et eget miljøombud i Norge?
11.02.2019 Endre Stavang/ Nicolai Winge
Det er i juridisk teori hevdet at det ikke gjelder et strengt legalitetsprinsipp i miljøretten. Det er imidlertid ikke foretatt grundige studier av forvaltningspraksis og rettspraksis på feltet. 11.02.2019 Endre Stavang/ Nicolai Winge
Forsikring av miljøkrav (som bo- eller massekrav) i konkurs. 11.02.2019 Endre Stavang/ Nicolai Winge
Sustainable management of kelp forests - legal challenges and opportunities 11.02.2019 Endre Stavang/ Nicolai Winge
Legal status of the ecosystem approach in international environmental law 11.02.2019 Endre Stavang/ Nicolai Winge
Forestry intensification as climate mitigation measure - legal aspects 11.02.2019 Endre Stavang/ Nicolai Winge
Legal aspects related to green financing of restoration/remediation 11.02.2019 Endre Stavang/ Nicolai Winge
Tema reiser aktuelle spørsmål knyttet til klima, miljø og allmenningens rettsstilling. 11.02.2019 Endre Stavang/ Nicolai Winge

Tingsrett

Tema                                                               Oppdatert Kontaktperson
Droner som tingsrettslig problem: Særlig om eiendomsretten til luftrom og naborettslige spørsmål (30 sp) 11.02.2019 Endre Stavang/ Nicolai Winge
Metallsøking som tingsrettslig problem: særlig om forholdet mellom eiendomsrett og allemannsrett, og eiendomsretten til funn. (30 sp) 11.02.2019 Endre Stavang/ Nicolai Winge
Tingsrettslovgivningens rettskildeposisjon: særlig om forholdet til ulovfestet rett. (60 sp) 11.02.2019 Endre Stavang/ Nicolai Winge
Reglene om lovbestemt lengstetid for løsningsrettigheter. (30 eller 60 sp) 11.02.2019 Endre Stavang/ Nicolai Winge
Bruk av tingsrettslovgivning som virkemiddel for å nå samfunnsformål. 60 (sp) 11.02.2019 Endre Stavang/ Nicolai Winge

Eiendomsrett

Tema                                                               Oppdatert Kontaktperson
Lov om endelege eigedomshøve og forholdet til tomtefeste. (30 eller 60 sp) 11.02.2019 Endre Stavang/ Nicolai Winge
Verdsettelse av næringseiendom: forholdet mellom domstolenes praksis og verdsettelsespraksis i markedet. (60 sp) 11.02.2019 Endre Stavang/ Nicolai Winge
Delingsøkonomi og naborett​: særlig om korttidsutleie av fast eiendom. (30 sp) 11.02.2019 Endre Stavang/ Nicolai Winge
Tildeling av nye akvakultur-tillatelser ved auksjon 11.02.2019 Endre Stavang/ Nicolai Winge
En rettslig analyse av skråboring (med formål å utnytte grunnvann/grunnvarme) i naborettslig sammenheng 11.02.2019 Endre Stavang/ Nicolai Winge

Ekspropriasjonsrett

Tema                                                                        Oppdatert Kontaktperson
Krav om erstatning for gjenanskaffelse ved ekspropriasjon. (30 eller 60 sp) 11.02.2019 Endre Stavang/ Nicolai Winge
En sammenligning av verdsettingsprinsipper og erstatningsutmåling i ekspropriasjonsretten og naboretten 11.02.2019 Endre Stavang/ Nicolai Winge
Dekning av sakskostnader etter skjønnsprosessloven § 54 a 11.02.2019 Endre Stavang/Nicolai Winge

Havrett/Sjørett

Tema                                                  Oppdatert Kontaktperson    
Marine plastic pollution in the Arctic - comparative analysis of regulatory approaches 11.02.2019 Ola Mestad, Hans Jacob Bull, Alla Pozdnakova
Marine Protected Areas in the Arctic - (adaptive) regulation and governance 11.02.2019 Ola Mestad, Hans Jacob Bull, Alla Pozdnakova
Marine Spatial Planning in the Arctic - comparative analysis among Arctic states 11.02.2019 Ola Mestad, Hans Jacob Bull, Alla Pozdnakova
Aquaculture licensing practices across Europe - synergies and differences 11.02.2019 Ola Mestad, Hans Jacob Bull, Alla Pozdnakova
Drinking water resources pollution from agricultural practices - fragmentation and coherence in EU law 11.02.2019 Ola Mestad, Hans Jacob Bull, Alla Pozdnakova
Adaptive management of marine ecosystems - legal challenges 11.02.2019 Ola Mestad, Hans Jacob Bull, Alla Pozdnakova
Remediation of contaminated sediments - legal aspects related to ecological trade-offs 11.02.2019 Ola Mestad, Hans Jacob Bull, Alla Pozdnakova
Development of water law in Myanmar 11.02.2019 Ola Mestad, Hans Jacob Bull, Alla Pozdnakova
Integrated management of multiple stress on marine ecosystems - legal aspects 11.02.2019 Ola Mestad, Hans Jacob Bull, Alla Pozdnakova

Generelle eller tverrgående oppgaver

Tema                                                  Oppdatert Kontaktperson    
Allokering av offentlige tillatelser ved auksjon, slik som ved havbruk, frekvenser, karbonutslipp og tollkvoter 02.05.2019 Endre Stavang
Emneord: masteravhandling, naturressurs, Plan og bygningsrett, miljørett, tingsrett, eiendomsrett, Ekspropriasjonsrett
Publisert 8. feb. 2019 15:35 - Sist endret 2. mai 2019 15:45