Naturressurslunsj: Overflateeierens rett til (ekspropriasjons)erstatning ved inngrep i undergrunnen – herunder grunneierens tilpasningsplikt

Vitenskapelig assistent Marie Engebakken Kvam vil presentere temaet for sin mastergradsavhandling.

Ekspropriasjonsretten er et rettsområde der det stadig oppstår nye, dagsaktuelle spørsmål av stor politisk og samfunnsmessig betydning. Ekspropriasjon av undergrunnen er et slikt felt. Den tekniske utvikling og det økende behovet for effektiv arealutnyttelse reiser nye problemstillinger knyttet til undergrunnen. Noen av de rettslige problemstillingene som vil bli nærmere presentert er spørsmålet om rekkevidden av overflateeierens eierinteresser nedad. Overflateeierens vern ved formell ekspropriasjon, ved de facto ekspropriasjon og etter reguleringsretten. Spørsmålet om når overflateeieren er i ekspropriasjonsposisjon er her av særlig interesse. Betydningen av ekspropriasjonsvedtakets rekkevidde. Hvor langt grunneierens tilpasningsplikt rekker, i tilfelle ekspropriasjon, er også en aktuell rettslig problemstilling i dette henseende. 

Emneord: Ekspropriasjonsrett
Publisert 31. aug. 2017 13:58 - Sist endret 3. apr. 2019 12:16