Naturressurslunsj: Konsesjons- og sanksjonssystemet i fiskeri- og havbrukslovgivningen

Innledning ved Guri Hjallen Eriksen, næringsstipendiat ved Universitetet i Oslo/SALT Lofoten AS  

Prosjektet tar sikte på å klarlegge hva som er gjeldene rett innenfor noen utvalgte områder av lovgivningen, samt vurdere denne normativt i et bredere samfunnsperspektiv. Hovedformålet er å vurdere i hvilken grad konsesjons- og sanksjonssystemet i fiskeri- og akvakulturlovgivningen ivaretar miljømessig bærekraft, legger til rette for samfunnsøkonomisk lønnsomhet og sikrer aktørene en klar og forutsigbar myndighetsutøvelse.
 
Eriksen vil holde en instituttlunsj på IOR om prosjektet 13. mars. Presentasjonen i naturressurssgruppa vil bygge på denne presentasjonen, men det er et selvstendig poeng å ha den i naturressursgruppa så kort tid etter.
Publisert 6. feb. 2018 00:04 - Sist endret 6. feb. 2018 00:05