Naturressurslunsj: Nasjonal ramme for vindkraft - noen miljørettslige betraktninger

Professor Ole Kristian Fauchald innleder

Norges vassdrags- og energidirektorat har etter to års arbeid lagt fram et forslag til 13 områder som foreslås definert som "mest egnet" for storskala vindkraftutbygging. Forslaget har høringsfrist 1. oktober (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--nves-forslag-til-en-nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/id2639213/), og allerede en måned før høringsfristens utløp har det kommet inn over 500 høringssvar. Det vil bli innledet til diskusjon om hvordan miljørettslige spørsmål har vært håndtert i prosessen så langt og hvilken betydning miljøretten kan få for det endelige vedtaket som skal gjøres av Olje- og energidepartementet.

 

Emneord: Naturressursrett
Publisert 27. mai 2019 13:37 - Sist endret 23. aug. 2019 12:44