Naturressurslunsj: Klimamålet for 2030 - felles oppfyllelse med EU

Dag Svarstad og Ane Rostrup Gabrielsen fra Klima- og miljødepartementet innleder om klimamålet for 2030 og innholdet i EU-regelverket. 

 

I stortingsbehandlingen av Prop. 94 S (2018-2019) den 17. juni ga Stortinget sitt samtykke til at Norge oppfyller sitt 2030-mål (om å kutte utslippene med minst 40 prosent sammenlignet med 1990) sammen med EU og Island. Felles oppfyllelse vil innebære at Norge – på linje med EUs medlemsstater – deltar i EUs arbeid med å kutte utslipp frem mot 2030.

 

EUs klimarammeverk for 2030 består av tre pilarer:

  •          Innsatsfordelingsforordningen – forordning (EU) 2018/842. Innsatsfordelingen skal sørge for at EU kutter sine ikke-kvotepliktige utslipp (dvs. transport, jordbruk, avfall, bygg, samt ikke-kvotepliktige deler av industri og petroleum) med 30 prosent fra 2005 til 2030. Dette skal oppnås ved at landene får bindende nasjonale mål for utslippsreduksjoner for perioden 2021-2030. Norges mål under EUs innsatsfordeling blir å kutte våre ikke-kvotepliktige utslipp med 40% fra 2005 til 2030.
  •          Regelverk om bokføring av utslipp og opptak av CO2 i skog og andre landarealer – forordning (EU) 2018/841. Regelverket sier hvordan man skal beregne utslipp og opptak i skog og andre landarealer, og stiller krav om at det skal være netto null utslipp fra disse arealene, perioden 2021-2030 sett under ett.

 

Emneord: Klimakvoter
Publisert 8. juli 2019 15:57 - Sist endret 1. nov. 2019 12:15