Prosjekt ved forskargruppe i naturressursrett

I venstremenyen finn du meir informasjon om forskargruppas prosjekt, delprosjekt og avslutta prosjekt.

Hovudprosjekt

Prosjektet undersøker hvordan man kan bygge på erfaringene fra vannkraftproduksjonen og oljeproduksjonen for å regulere bioøkonomien.

Projektet vil identifisere "Best Practice"-ordninger for håndtering av ulike interessemotsetninger.

Dette forskingsprosjektet undersøkjer rammevilkåra for ei heilskapleg forvalting av areal og ressursar i kystsona på tvers av sektorar og styresmaktsnivå.

Prosjektet skal studere rettslige sider ved de forventede konsekvensene av klimaendringer i Norge

Hovedmålsetningen med prosjektet er å analysere samt skaffe ny innsikt om hvordan rettssystemet som helhet virker i møte med de miljøutfordringer vi står overfor.

Prosjektet har som mål å skaffe ny innsikt og bygge generell akademisk kompetanse i et felt av økende betydning: produsenters og importørers ansvar for miljøeffekten av produktene.

Målet med prosjektet er å videreutvikle norsk tingsrett gjennom beskrivelser og analyser av rettighetsforhold i fast eiendom i lys av samfunnsendringene.

Å møte klimautfordringene (avsluttet)

Prosjektet analyserer reguleringsinstrumenter som er brukt eller vurdert for å møte klimaendringer og nye metoder for å produsere energi, både i nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Publisert 18. juni 2012 21:50 - Sist endret 25. juli 2022 13:41