Keeping it Green: (avsluttet)

Safeguarding the Environmental Integrity of the Present and Future Climate Regime - the Example of CDM

Christina Voigts post doc.-prosjekt ble avsluttet 15. april 2011. Det hadde til formål å analysere rettslige mekanismer for å sikre at klimainvesteringer gjennom fleksible mekanisme - særlig "Den grønne utviklingsmekanismen" (Clean Development Mechanism eller CDM) i Kyotoprotokollen legger til rette for - faktisk fører til reelle og målbare klimagassutslipp. Se også publikasjoner fra prosjektet.

Klimakreditter

Mekanismen regulerer FN-godkjente prosjekter for utslippsreduksjoner i utviklingsland.  Stater eller bedrifter kan finansiere prosjekter for utslippsreduksjoner som resulterer i klimakreditter som kalles for "Certified Emissions Reductions" (CERs). Det internasjonale karbonmarked knytter handelen med disse omsettelige utslippsenhetene sammen. Internasjonal kvotehandel tillater kjøp av kvoter fra andre industriland under Kyotoprotokollen (AAUs), samt CERs og andre kvoter. For industriland som Norge er disse mekanismer effektive virkemidler for å redusere kostnader ved oppfyllelsen av Kyoto forpliktelser.

Nytt i folkeretten

Disse fleksible mekanismene er noe helt nytt i folkeretten. Det mest oppsiktsvekkende og radikale ved internasjonal kvotehandel i et folkerettslig perspektiv er at det tillater stater å «handle» fritt med sine suverene rettigheter og forpliktelser - nærmere bestemt forpliktelsen til å kutte klimagassutslipp under Kyoto protokollen.

Det gir statene mulighet til å øke eller minske sine folkerettslige forpliktelser etter eget ønske. Det gir dem også mulighet til å oppfylle sine forpliktelser gjennom finansiering av klimaprosjekter på andre lands territorium. Denne fleksibiliteten i oppfyllelsen av folkerettslige forpliktelser er et innovativt element i folkeretten. Ingen andre folkerettslige traktater tillater at stater kan oppfylle sine forpliktelser i andre land fordi det er billigere. Det er et sterkt behov for å analysere betydningen av denne «relativiseringen» av staters forpliktelser for folkerettssystemet mer generelt.

Vil klimakreditter øke utslippene? Eller: Hvordan sikre miljøintegriteten?

Postdoktor-posjektet så på de rettslige sidene ved sikringen av miljøintegriteten til CDM-prosjekter. Faren er at dersom miljøintegriteten ikke er sikret, vil kredittoverføringer fra disse prosjektene øke de globale klimagassutslippene i stedet for å redusere dem. Det er derfor viktig at CDM prosjekter er addisjonelle, dvs. at de fører til reduserte utslipp som kommer i tillegg til de klimagassreduksjonene som ville ha skjedd uten prosjektet.

Addisjonalitet er en forutsetning for miljøintegritet av CDM prosjekter. Videre krav til prosjektene er at de ikke fører til karbonlekkasje, leverer reelle, målbare og langsiktige klimagassreduksjoner og ikke har andre negative miljøkonsekvenser, som for eksempel redusering av det biologiske mangfold eller forurensing av vassdrag.

Prosjektet har analysert forskjellig rettslige muligheter for å sikre miljøintegriteten av "Den grønne utviklingsmekanismen", blant annet gjennom rettslig overprøving av FN organers vedtak eller opprettelsen av et spesielt klageorgan.

Klimakvoter viktig i nytt klimaregime

Per i dag har over 3000 CDM prosjekter blitt registret i FN-systemet, flertallet av dem i Kina og India. Det er forventet at CDM også kommer til å være en viktig del av et nytt klimaregime etter 2012. På grunn av den enorme interessen for CDM, er det viktig at det rettes søkelys mot de rettslige sidene av mekanismen. Jussen setter? rammen for markedsaktørenes handlingsfrihet. Postdoc-prosjektet har derfor analysert viktige rettslige elementer ved CDM med formål å sikre og øke mekanismens miljømessige kvalitet.

Prosjektet resulterte i flere internasjonale og nasjonale foredrag og publikasjoner. Se menyvalget Publikasjoner.

 

Publisert 18. juni 2012 21:46 - Sist endret 18. sep. 2012 15:05